Search for dissertations about: "Välbefinnande"

Showing result 11 - 15 of 97 swedish dissertations containing the word Välbefinnande.

 1. 11. The housing environment of people with severe mental illness

  University dissertation from Lunds Universitet/Lunds Tekniska Högskola

  Author : Elizabeth Marcheschi; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Supported housing facilities; people with severe mental illness; multi-place analysis; physical-environment affordances; social climate; social interactions; place attachment; quality of life;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Bostäder med särskild service som upplevs ge möjlighet till socialt umgänge, avskildhet och återhämtning har positiva effekter på livskvaliteten hos människor med psykisk funktionsnedsättning. Vidare visar resultaten från denna avhandling att den visuella upplevelsen av miljön och upplevelsen av hemlikhet är betydelsefulla för att etablera en stödjande atmosfär. READ MORE

 2. 12. Hand function, Everyday Occupations and Wellbeing in Individuals with Systemic Sclerosis

  University dissertation from Department of Clinical Neuroscience, Lund University

  Author : Gunnel Sandqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; arbetsmiljömedicin; Yrkesmedicin; industrial medicine; Occupational health; occupational therapy interventions; wellbeing; everyday occupations; Systemic sclerosis; hand function;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Aktivitet och förmågan att kunna utföra olika dagliga sysslor är central för människan och har stor betydelse för upplevelse av hälsa. I samband med sjukdom eller skada kan förmågan till aktivitet förändras, och komplexiteten i de dagliga sysslorna blir tydlig. READ MORE

 3. 13. Servicescape for Digital Wellness Services for Young Elderly

  University dissertation from Åbo : Åbo Akademi University Press

  Author : Hans Allmér; [2018]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Informatik; Information Systems; Marketing; Marknadsföring;

  Abstract : In this thesis digital wellness services (DWSs) are in focus. The DWSs are services provided through digital devices, such as smartphones, bracelets, and tablets, by using digital environments such as Internet, cloud services, and websites. READ MORE

 4. 14. Identifying, describing and promoting health and work ability in a workplace context

  University dissertation from Luleå : Luleå tekniska universitet

  Author : Agneta Larsson; Luleå tekniska universitet.; [2011]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Physiotherapy; Sjukgymnastik;

  Abstract : Det övergripande syftet med denna avhandling är att identifiera, beskriva och främja hälsa och arbetsförmåga ur ett arbetsplatsperspektiv. Tre av delarbetena är kvantitativa och en är kvalitativ. Studie I och II är baserade på samma population av anställda inom kommunal hemtjänst, vilka besvarade ett frågeformulär. READ MORE

 5. 15. Neuropsychological Function After Coronary Artery Bypass Grafting

  University dissertation from Department of Psychology, Lund University

  Author : Cecilia Dautovic Bergh; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Neurologi; neuropsychology; neurophysiology; Neurology; coronary artery bypass surgery; S100B; neuropsychological function; neuropsykologi; neurofysiologi; Psychology; Psykologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Trots omfattande forskning är förståelsen för diffus hjärnpåverkan efter hjärtkirurgi och dess kliniska betydelse ofullständig. Avhandlingens syfte har varit att kartlägga kognitiv funktion efter kranskärlskirurgi och undersöka de kliniska konsekvenserna därav. READ MORE