Search for dissertations about: "Välbefinnande"

Showing result 16 - 20 of 97 swedish dissertations containing the word Välbefinnande.

 1. 16. Subjective annoyance attributed to electrical equipments and smells - Epidemiology and stress physiology

  University dissertation from Department of Occupational and Environmental Medicine, Lund University

  Author : Frida Eek; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; environmental intolerance; IEI; epidemiology; diabetology; secreting systems; Endocrinology; cortisol; stress; sekretion; Endokrinologi; Public health; diabetologi; Folkhälsa; epidemiologi; Occupational health; Yrkesmedicin; industrial medicine; arbetsmiljömedicin; Environmental health; Miljömedicin;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Utbredningen av besvär som attribueras till elektrisk utrustning respektive kemikalielukter och andra odörer är ännu ej till fullo fastställd. Vidare saknas kunskap om eventuella bakomliggande faktorer för dessa besvärs uppkomst. READ MORE

 2. 17. DEAF SIGN LANGUAGE USERS - Prevalence and Aspects of Quality of Life in Old Age

  University dissertation from Division of Occupational Therapy Faculty of Medicine Lund University

  Author : Monica Werngren-Elgström; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Rehabilitering medicinsk och social ; kinesitherapy; revalidation; epidemiologi; Physical medicine; epidemiology; Folkhälsa; Public health; Gerontologi; Activity; Deaf culture; Health; Occupational Therapy; Gerontology; ADL-dependence; rehabilitation;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Under de senaste åren har nödvändigheten att ta hänsyn till utsatta grupper i den svenska befolkningen och deras varierande behov lyfts fram i rapporter och utredningar om utformningen av vård och rehabilitering av äldre. En sådan utsatt grupp är äldre teckenspråkliga döva. READ MORE

 3. 18. Children`s Mental Health -with focus on family arrangements

  University dissertation from Östersund : Mid sweden University

  Author : Åsa Carlsund; Mittuniversitetet.; [2013]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; family; mental health; parents; risk behaviours; shared physical custody; social capital; subjective halth complaints; subjective well-being;

  Abstract : The main aim of this thesis was to study children’s mental health with focus on family arrangements. The thesis was based on four studies (I-IV). READ MORE

 4. 19. Non-Image-Forming Effects of Light : Implications for the Design of Living and Working Environments

  University dissertation from Department of Architecture and Built Environment, Lund University

  Author : Mathias Adamsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-05-07]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Abstract : Våra ögon är viktiga, inte bara för vårt seende, utan också för att synkronisera vår inre biologiska klocka med dygnets 24 timmar. Den biologiska klockan som styr människors dygnsrytm regleras främst av det mönster av ljus och mörker som vi utsätts för under dygnet. READ MORE

 5. 20. Living with head and neck cancer a health promotion perspective - a qualitative study

  University dissertation from Göteborg : Nordic School of Public Health

  Author : Margereth Björklund; Högskolan Kristianstad.; [2010]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; Head and neck cancer; public health; health promotion; empowerment; qualitative methods; everyday living; nursing; Huvud-halscancer; folkhälsa; hälsofrämjande; egenmakt; kvalitativa metoder; levda erfarenheter; omvårdnad;

  Abstract : Syfte och bakgrund: Avhandlingens övergripande syfte var att få en djupare förståelse för personer med huvud – halscancer vardagsliv samt vad som främjar deras hälsa och välbefinnande d v s ett salutogent synsätt. Kroniska sjukdomstillstånd såsom cancer räknas numera till de stora folksjukdomarna och vid huvud – halscancer är vikten av ett fungerande vardagsliv emellertid ett ofta förbisett folkhälsoproblem. READ MORE