Search for dissertations about: "Välbefinnande"

Showing result 21 - 25 of 96 swedish dissertations containing the word Välbefinnande.

 1. 21. The Complexity of Geriatric Rehabilitation. A One-Year Follow-Up of Client, Caregiver, and Administration Perceptions

  University dissertation from Division of Occupational Therapy, Box 157, 221 00 Lund

  Author : Carita Nygren; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Physical medicine; kinesitherapy; revalidation; rehabilitation; Rehabilitering medicinsk och social ; Gerontologi; Gerontology; quality of life and subjective well-being; occupational therapy; quality development; quality of geriatric care; prevalence of symptoms; ADL dependence; everyday actvities; evaluation;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens övergripande syfte var att under ett ettårigt nationellt projekt för utveckling av geriatrisk rehabilitering, Rehab Äldre 300, redogöra för förändringar av kvaliteten inom geriatrisk rehabilitering samt att beskriva denna utifrån administrativ-, personal- och vårdtagar-nivå. Vidare var syftet att under utvärderingsperioden beskriva förändringar av vårdtagarnas upplevda symptom, ADL-beroende, subjektivt välbefinnande samt att generera kunskap för vidare kvalitetsutveckling av geriatrisk rehabilitering. READ MORE

 2. 22. Regime Shifts in the Anthropocene

  University dissertation from Stockholm : Stockholm Resilience Centre, Stockholm University

  Author : Juan Carlos Rocha; Stockholms universitet.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; regime shifts; critical transitions; ecosystems; drivers; impacts; ecosystem services; vetenskap om hållbar utveckling; Sustainability Science;

  Abstract : Abrupt and persistent reconfiguration of ecosystem’s structure and function has been observed on a wide variety of ecosystems worldwide. While scientist believe that such phenomena could become more common and severe in the near future, little is known about the patterns of regime shifts’ causes and consequences for human well-being. READ MORE

 3. 23. Green neighbourhood environments - Implications for health promotion, physical activity and well-being

  University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine

  Author : Hanna Weimann; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Green space; Health; Public Health; Epidemiology; Qualitative Research;

  Abstract : Befolkningen växer och andelen som vill bo i städer ökar stadigt vilket skaparbehov av ny mark att bygga bostäder på. Tidigare har de flesta städer och orterutvecklats genom att växa utåt, vilket har lett till förlust av naturområden ochjordbruksmark och ökat beroendet av bilar. READ MORE

 4. 24. Perceived Accessibility Capturing the Traveller Perspective

  University dissertation from Karlstad : Karlstads universitet

  Author : Katrin Lättman; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; perceived accessibility; accessibility scale; transport planning; public transport; social inclusion; social exclusion; Psykologi; Psychology;

  Abstract : The main purpose of this thesis is introducing and proposing perceived accessibility as an important and so far overseen complement to conventional, objective accessibility in sustainable transport. Perceived accessibility is defined as the possibilities and ease of engaging in preferred activities using different transport modes. READ MORE

 5. 25. Organizational creativity and psychological well-being - contextual aspects on organizational creativity and psychological well-being from an open systems perspective

  University dissertation from Department of Psychology, Lund University

  Author : Farida Rasulzada; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; work resources and workload; organizational culture; Industrial psychology; Arbetspsykologi; industripsykologi; leadership; climate; stress; organizational creativity and innovation; psychological well-being;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Organisationskreativitet och psykologiskt v älbefinnande. I den föreliggande avhandling föreslås det att hur kreativitet och innovation uttrycks i organisationen är kontextberoende. Att kreativitet och innovation kan bidra till en ekonomisk tillväxt är allmänt känt. READ MORE