Search for dissertations about: "Yengoh Genesis Tambang"

Found 1 swedish dissertation containing the words Yengoh Genesis Tambang.

  1. 1. Explaining Agricultural Yield Gaps in Cameroon

    University dissertation from Department of Physical Geography and Ecosystem Science, Lund University

    Author : Yengoh Genesis Tambang; Lund University.; Lunds universitet.; [2013]
    Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; agricultural management; agricultural production; Cameroon; crop suitability; food security; small-scale; sub-Saharan Africa; sustainable intensification; vulnerability; yield gaps;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Ökad livsmedelsproduktion utgör ett viktigt steg för att uppnå livsmedelssäkerhet i Kamerun. Under det senaste halvseklet har ökningen av produktionen i huvudsak uppnåtts genom ökad uppodling. READ MORE