Search for dissertations about: "affinitet"

Showing result 1 - 5 of 36 swedish dissertations containing the word affinitet.

 1. 1. Exploring Biopolymer-Clay Nanocomposite Materials by Molecular Modelling

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Yan Wang; KTH.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; bio-nanocomposite; interfacial mechanism; binding affinity; dimensional stability; counterions; hydration; stress-strain behavior; xyloglucan; chitosan; chitin; molecular dynamics; montmorillonite.; 生物复合材料,界面机理,分子间亲和力,材料尺寸稳定性,抗衡离子,水合作用,应力应变表现, 木葡聚糖,壳聚糖,甲壳素,分子动力学模拟,蒙脱土; bio-nanokompositer; gränsytor; affinitet; dimensionsstabilitet; jonhydrering; spännings-töjningsbeteende; xyloglukan; kitosan; kitin; molekyldynamisk; montmorillonit.; Kemi; Chemistry; Fiber- och polymervetenskap; Fibre and Polymer Science; Materials Science and Engineering; Teknisk materialvetenskap;

  Abstract : In this thesis, bio-nanocomposites made from two alternative biopolymers and montmorillonite (Mnt) clay have been investigated by molecular modelling. These biopolymers are xyloglucan (XG) and chitosan (CHS), both of which are abundant, renewable, and cost-effective. READ MORE

 2. 2. A multivariate approach to characterization of drug-like molecules, proteins and the interactions between them

  University dissertation from Umeå : Kemi

  Author : Anton Lindström; Umeå universitet.; [2008]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; binding affinity; prediction; CAMD; principal component analysis PCA ; partial least squares projections to latent structures PLS ; MM-GB-SA; MM-PB-SA; docking; geometry optimization; protein secondary structure characterization; implicit solvent; generalized-Born; Poisson-Boltzmann; molecular mechanics MM ; drug discovery; bindningsaffinitet; prediktion; dockning; geometrioptimering; sekundärstruktur; matematisk vattenmodel; generalized-Born; Poisson-Boltzmann; molekylmekanik MM ; läkemedelsdesign; principal komponent analys PCA ; partial least squares projections to latent structures PLS ; MM-GB-SA; MM-PB-SA; NATURAL SCIENCES Chemistry Other chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Övrig kemi;

  Abstract : En sjukdom kan många gånger härledas till en kaskadereaktion mellan proteiner, co-faktorer och substrat. Denna kaskadreaktion blir många gånger målet för att behandla sjukdomen med läkemedel. För att designa nya läkemedelsmoleyler används vanligen datorbaserade verktyg. READ MORE

 3. 3. Development of Flourescence-based Immunosensors for Continous Carbohydrate Monotoring Applications for Maltose and Glucose

  University dissertation from Umeå : Kemi

  Author : Henrik Engström; Högskolan i Kalmar.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Carbohydrate; Diabetes; Immunosensor; Glucose; Maltose; Weak affinity chromatograhpy; Kolhydrater; Glukos; Maltose; Affinitetskromatografi; Diabetes; MEDICINE Chemistry Biochemistry; MEDICIN Kemi Biokemi; Bioteknik; Biotechnology;

  Abstract : Weak affinity interaction of monoclonal antibodies and carbohydrate antigens can be detected and quantified by alterations in the antibodies' intrinsic tryptophan fluorescence. These weak/transient binding events have been monitored by total internal reflection fluorescence (TlRF) by facilitating the change in intrinsic tryptophan fluorescence. READ MORE

 4. 4. Theoretical Reflections of Solvation in Polar Media

  University dissertation from Department of Theoretical Chemistry, Lund University

  Author : Daniel Hagberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; kvantkemi; Teoretisk kemi; quantum chemistry; Theoretical chemistry; Coordination; Water; Uranyl; Intermolecular forces; Simulation; Dielectric; Cluster; Hofmeister series; Ion; Interaction; Dipole;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish För mer än hundra år sedan visade Hofmeister och Lewith att vissa salter har mer eller mindre förmåga att destabilisera ett protein upplöst i vatten. Ungefär samtidigt, visade Arrhenius att salter upplösta i vatten dissocierar i olika joner. READ MORE

 5. 5. C4b-binding protein : studies on its interactions with C4b, protein S and serum amyloid P component

  University dissertation from Department of Clinical Chemistry, Lund University

  Author : Ylva Härdig; [1996]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Klinisk kemi; Clinical chemistry; coagulation system; complement system; serum amyloid P component; C4b; C4b-binding protein; protein S; Immunology; serology; transplantation; Immunologi; serologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish C4b-bindande protein (C4BP) är involverat i regleringen av två kaskadliknande system, komplementsystemet och koagulationssystemet. Komplementsystemet har fått sitt namn av att det kompletterar antikropparna i immunförsvaret. READ MORE