Search for dissertations about: "agri-environment measures"

Found 2 swedish dissertations containing the words agri-environment measures.

 1. 1. Pollinators and Insect Pollination in Changing Agricultural Landscapes

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Centre for Environmental and Climate Research

  Author : Lina Herbertsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-10]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; pollinators; pollination; agri-environment schemes; beekeeping; oilseed rape; sown flower strips; agri-environment measures;

  Abstract : Svensk sammanfattningKraftiga förluster av pollinerare är oroande och det har talats om risken för att en pollineringskris ska uppstå, med konsekvenser för både människor och miljö. De flesta blommande växter och tre av fyra odlade grödor är nämligen insektspollinerade (Box 1). READ MORE

 2. 2. Small biotopes in agricultural landscapes: importance for vascular plants and effects of management

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science

  Author : Therese Irminger Street; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Small biotopes; incidental habitat; vascular plants; woody vegetation; grassland species; resource provisioning; species richness; habitat specificity; non-crop habitat; landscape complexity; heterogeneity; local management; agri-environment scheme;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Under 1900-talet har jordbruket förändrats drastiskt. Från ett småskaliga lantbruk där åkrar, ängar och betesmarker avlöste varandra, och varje gård var beroende av att både odla mat och hålla djuren med foder, till ett allt mer specialiserat jordbruk där både de enskilda gårdarna och hela regioner specialiserat sig mot antingen spannmålsproduktion eller djurhållning. READ MORE