Search for dissertations about: "agri-environment schemes"

Showing result 1 - 5 of 6 swedish dissertations containing the words agri-environment schemes.

 1. 1. Pollinators and Insect Pollination in Changing Agricultural Landscapes

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Centre for Environmental and Climate Research

  Author : Lina Herbertsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-10]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; pollinators; pollination; agri-environment schemes; beekeeping; oilseed rape; sown flower strips; agri-environment measures;

  Abstract : Svensk sammanfattningKraftiga förluster av pollinerare är oroande och det har talats om risken för att en pollineringskris ska uppstå, med konsekvenser för både människor och miljö. De flesta blommande växter och tre av fyra odlade grödor är nämligen insektspollinerade (Box 1). READ MORE

 2. 2. Biodiversity in Agricultural Landscapes: Landscape and Scale-Dependent Effects of Organic Farming

  University dissertation from Department of Ecology, Lund University

  Author : Maj Rundlöf; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Djurekologi; Natural science; Naturvetenskap; Ekologi; Animal ecology; plants; spatial scales; species richness; Ecology; landscape ecology; agri-environment schemes; farming practice; conservation; butterflies; bumble bees;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Brukandet av jordbrukslandskapet har förändrats dramatisk under det senaste århundradet. Det tidigare mosaikartade landskapet, med en blandning av små åkrar, ängar, hagar och våtmarker, har idag i många områden ersatts av ett likformigt landskap som domineras av vidsträckta åkrar. READ MORE

 3. 3. Ecological interactions in human modified landscapes : Landscape dependent remedies for the maintenance of biodiversity and ecosystem services

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Centre for Environmental and Climate research (CEC) & Department of Biology

  Author : Arvid Bolin; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Central place foraging; Agriculture; Competition; Ecosystem service; Species coexistence; bumble bees; landscape ecology; Biodiversity; Agri-environment scheme; Central place foraging; jordbruk; konkurrens; landskaps ekologi; humlor; bin;

  Abstract : Mycket har skett i jordbruket det senaste århundradet. Vi har rört oss från ett småbondesamhälle till ett mekaniserat, industrialiserat och kapitaliserat jordbrukssamhälle med en global marknad. READ MORE

 4. 4. Small biotopes in agricultural landscapes: importance for vascular plants and effects of management

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science

  Author : Therese Irminger Street; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Small biotopes; incidental habitat; vascular plants; woody vegetation; grassland species; resource provisioning; species richness; habitat specificity; non-crop habitat; landscape complexity; heterogeneity; local management; agri-environment scheme;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Under 1900-talet har jordbruket förändrats drastiskt. Från ett småskaliga lantbruk där åkrar, ängar och betesmarker avlöste varandra, och varje gård var beroende av att både odla mat och hålla djuren med foder, till ett allt mer specialiserat jordbruk där både de enskilda gårdarna och hela regioner specialiserat sig mot antingen spannmålsproduktion eller djurhållning. READ MORE

 5. 5. From fields to landscapes

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science

  Author : Matthew Hiron; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2013]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Abstract : Farmland biodiversity has declined because of agricultural intensification. Agri-environment schemes (AESs) seem to have limited effect in stopping and reversing declines. READ MORE