Search for dissertations about: "allmänt intresse"

Showing result 1 - 5 of 29 swedish dissertations containing the words allmänt intresse.

 1. 1. Friluftsliv och naturturism i kommunal fysisk planering

  University dissertation from Karlskrona : Blekinge Institute of Technology

  Author : Lena Petersson Forsberg; Blekinge Tekniska Högskola.; [2012]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Outdoor recreation; public interest; friluftsliv; allmänt intresse; planeringslagstiftning; fysisk planering; naturturism; allmänintresse; intresseavvägning;

  Abstract : Denna avhandling syftar till att belysa hur friluftsliv och naturturism hanteras i den kommunala fysiska planeringen. Detta diskuteras i relation till myndigheters uttalade policys där vikten av friluftsliv framhålls och allmänhetens attityder till friluftsliv. READ MORE

 2. 2. Self-care behaviour and daily life experiences in patients with chronic heart failure

  University dissertation from Malmö : Malmö University. Faculty of Health and Society

  Author : Marie Holst; Malmö University.; [2008]
  Keywords : MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin; Medicine;

  Abstract : Chronic heart failure (CHF) is a progressive, complex, clinical syndrome resulting from structural and/or functional cardiac disorders that impair systolic and/or diastolic ventricular function. The dominating clinical symptoms are shortness of breath, fatigue, exercise intolerance and peripheral oedema. READ MORE

 3. 3. On Vertex Operator Algebras of Affine Type at Admissible Levels

  University dissertation from Centre for Mathematical Sciences, Lund University

  Author : Thomas Edlund; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Vertex operator algebras; Kac-Moody algebras; Ore localization; Admissible levels; Singular vectors; Intertwining operators;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Idén om ett särskilt slag av algebraiska strukturer, kallade "vertexoperator-algebror", uppstod på 1980-talet. Dessa algebror används för att formulera fenomen inom fysikens strängteori. READ MORE

 4. 4. Perceptions of disease. Values and attitudes of patients and medical students

  University dissertation from Department of Community Medicine, Malmö University Hospital

  Author : Annika Brorsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; values; risk factor; autonomy; Attitudes; consultation; disability; disease; family history; family medicine; fear; identity; illness; medical education; medical students; patient-centred; qualitative method; primary care; Social medicine; Socialmedicin; samhällsmedicin;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Sjukdomsuppfattningar. Värderingar och attityder hos patienter och medicine studerande. Utvecklingen av den biomedicinska kunskapen och de demografiska förändringarna under 1900-talet har inneburit en ökning av såväl behov av som efterfrågan på hälso- och sjukvård. READ MORE

 5. 5. Early Information Processing in the Vertebrate Olfactory System A Computational Study

  University dissertation from Stockholm : Numerisk analys och datalogi

  Author : Malin Sandström; KTH.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; olfaction; olfactory system; olfactory bulb; synchronisation; CaMKII; mathematical modelling; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap;

  Abstract : The olfactory system is believed to be the oldest sensory system. It developed to detect and analyse chemical information in the form of odours, and its organisation follows the same principles in almost all living animals - insects as well as mammals. READ MORE