Search for dissertations about: "andraspråksinlärning"

Showing result 1 - 5 of 6 swedish dissertations containing the word andraspråksinlärning.

 1. 1. Noun phrase development in Swedish as a second language : a study of adult learners acquiring definiteness and the semantics and morphology of adjectives

  Author : Monica Axelsson; Stockholms universitet; []
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Andraspråksinlärning; Svenska; Svenska som andraspråk; Invandrare; Tvåspråkighet; Språkinlärning;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Getting started : Children’s participation and language learning in an L2 classroom

  Author : Asta Čekaitė; Karin Aronsson; Ben Rampton; Linköpings universitet; []
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; language classroom; language learning; second language acquisition; social interaction; language socialization; peer group; affective stances; language play; socialt samspel; språksocialisation; kamratgruppen; språklig lek; affektiva uttryck; förberedelseklass; andraspråksinlärning; Bilingualism; Tvåspråkighet;

  Abstract : Denna avhandling handlar om en förberedelseklass med elever (7-10 år) som har ett annat hemspråk än svenska (arabiska, kurdiska, thailändska). Utifrån empiri som samlats in genom videoinspelningar och observationer under ett års tid i en förberedelseklass studeras elevernas deltagande och språkinlärning i det dagliga klassrumsarbetet. READ MORE

 3. 3. Reading for Life : Three Studies of Swedish Students’ Literacy Development

  Author : Ulla Damber; Stefan Samuelsson; Mats Myrberg; Linköpings universitet; []
  Keywords : Literacy; fiction; second language learning; the deficit discourse; scaffolding; Läsning; skönlitteratur; andraspråksinlärning; bristdiskurs; stöttning; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Abstract : The aim of this thesis is to explore school classes with a higher level of achievement in reading than could be expected, with regard to socio-economic background factors and language background. What do those classes practice? Which attitudes towards reading and schooling do those children and their teachers display? The teacher and the classroom environment are in particular focus. READ MORE

 4. 4. Developing and Evaluating Language Tools for Writers and Learners of Swedish

  Author : Ola Knutsson; Kerstin Severinson Eklundh; Viggo Kann; Teresa Cerratto Pargman; Lars Ahrenberg; KTH; []
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; interactive learning systems; error; feedback; human-computer interaction; grammar checking; grammaticality judgments; parsing; second language learning; Swedish; evaluation; user studies; language technology; computer assisted language learning; writing; language tools; interaktiva lärsystem; fel; återkoppling; grammatikkontroll; språkverktyg; människa-datorinteraktion; skrivande; andraspråksinlärning; grammatikalitetsbedömning; parsning; Language technology; Språkteknologi;

  Abstract : Skrivande och skrivet språk är idag en viktig del av många människors liv, i datorns ordbehandlare, i e-postprogram och i chattkanaler på Internet. Skrivet språk har blivit mer eller mindre en förutsättning för människors dagliga kommunikation. Denna utveckling av samhället leder till ökade behov av att på olika sätt hantera text. READ MORE

 5. 5. Learnables in Action : The Embodied Achievement of Opportunities for Teaching and Learning in Swedish as a Second Language Classrooms

  Author : Ali Reza Majlesi; Mathias Broth; Per Linell; Charlotta Plejert; Charles Goodwin; Linköpings universitet; []
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Learnables; Ethnomethodology; Conversation Analysis; Dialogism; Second language learning; Multimodal interaction analysis; Gestures; Embodied actions; Classroom discourse; Swedish as a second language; Lärande; Etnometodologi; Samtalsanalys; Dialogism; Andraspråksinlärning; Multimodal interaktionsanalys; Gester; Förkroppsligade handlingar; Klassrumsdiskurs; Svenska som andraspråk;

  Abstract : This doctoral dissertation is an empirical qualitative research study on the emergence of learnables in classrooms of Swedish as a second language. It adopts a dialogical and praxeological approach, and analysis is based on video recorded teacher-student interactivities in classrooms. READ MORE