Search for dissertations about: "apparatus reconstructions"

Found 1 swedish dissertation containing the words apparatus reconstructions.

  1. 1. Early Palaeozoic jawed polychaetes with focus on polychaetaspids and ramphoprionids from the Silurian of Gotland, Sweden

    University dissertation from Department of Geology, Lund University

    Author : Mats Eriksson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
    Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; fysisk geografi; Geologi; physical geography; Geology; chemistry; palaeobiogeography; palaeoecology; taxonomy; apparatus reconstructions; Silurian; Recent; Ordovician; early Palaeozoic; scolecodonts; Annelida; polychaeta;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Käkförsedda havsborstmaskar (polychaeter) var artrika och vanliga i de tidigpaleozoiska haven. Maskarnas käkar, benämda scolecodonter i den vetenskapliga litteraturen, är mycket vanliga mikrofossil i sedimentära bergarter, främst kalkstenar av denna ålder. READ MORE