Search for dissertations about: "applied linguistics"

Showing result 1 - 5 of 47 swedish dissertations containing the words applied linguistics.

 1. 1. A View from Language : Growth of language in individuals and populations

  Author : Christer Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavia; psycho-linguistics; past tense; linguistic ecology; language variation; language change; language acquisition; evolution; epidemics; emergence; diffusion; connectionism; area linguistics; case; simulation; synthesis.; Linguistics; Lingvistik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Olika modeller för inlärning och förändring av språkliga (morfologiska) drag simuleras med hjälp av dator. Olika faktorers inverkan studeras: t.ex. inlärningshastighet, geografisk spridning, populationstäthet, epidemier. READ MORE

 2. 2. Gesture as a Communication Strategy in Second Language Discourse : A Study of Learners of French and Swedish

  University dissertation from Lund University Press

  Author : Marianne Gullberg; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; second language acquisition; communication strategies; applied linguistics; gestures; Lingvistik; Linguistics; French; Swedish;

  Abstract : Popular Abstract in SwedishGester betraktas ofta populärt som det mest typiska sättet för språkinlärare att lösa kommunikativa problem. Trots det har gester sällan studerats inom ramen för teorier som rör bruket eller inlärningen av andraspråk. READ MORE

 3. 3. Language and Literacy : Some fundamental issues in research on reading and writing

  University dissertation from Department of Linguistics and Phonetics, Centre for Languages and Literature, Lund University

  Author : Per Henning Uppstad; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Specialdidaktik; Research methodology in science; Forskningsmetodik; phoneme; Special didactics; Tillämpad och experimentell psykologi; Applied and experimental psychology; språktypologi; typology; Jämförande lingvistik; Comparative linguistics; sociolingvistik; Tillämpad lingvistik; undervisning i främmande språk; literacy; phonology; dyslexia; writing; written language; foreign languages teaching; Applied linguistics; fonologi; Fonetik; Phonetics; Språk- och litteraturvetenskap; Philology and literature; Filosofi; Philosophy; Språkinlärning; Language learning; reading; sociolinguistics;

  Abstract : Abstract in Norwegian Hovudlina i forskinga på lesing og skriving byggjer på tanken om at talt språk på alle vesentlege punkt er primært i høve til skrive språk. Omgrepsapparatet for studiet av språk og lese- og skrivedugleik er også bygd kring denne tanken. READ MORE

 4. 4. Teaching, Learning, and Student Output : A Study of French in the Classroom

  University dissertation from Linguistics and Phonetics

  Author : Anna Flyman Mattsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; language teaching learning; classroom; communication; output; focus on form; foreign languages teaching; Applied linguistics; sociolinguistics; Tillämpad lingvistik; undervisning i främmande språk; sociolingvistik;

  Abstract : Med utgångspunkt i Swains outputhypotes från 1985 om att produktion är ett avgörande kriterium för inlärning av ett andraspråk, undersöks i avhandlingen hur språkundervisning påverkar elevers språkliga produktion. Undersökningsgruppen består av tre gymnasieklasser där eleverna läser franska som främmande språk; samtliga hade även läst franska på högstadiet. READ MORE

 5. 5. Phonetic Imitation, Accent, and the Learner

  University dissertation from Linguistics and Phonetics

  Author : Duncan Markham; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; sociolinguistics; talent; language acquisition; phonetics; Linguistics; Lingvistik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling presenterar en bred och kritisk översikt av litteraturen och forskningen angående inlärning av uttal och språkljud. De problem som framför allt vuxna har med att lära sig uttalet i ett främmande språk diskuteras och de olika hypotesen granskas. READ MORE