Search for dissertations about: "aquatic macrophytes"

Showing result 1 - 5 of 21 swedish dissertations containing the words aquatic macrophytes.

 1. 1. Spring dynamics in shallow lakes: the role of plankton, fish and macrophytes in a changing climate

  Author : Alice Nicolle; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; zooplankton; spring; 0 fish; macrophytes; phenology; climate change; shallow lakes;

  Abstract : Shallow lakes such as Lake Krankesjön are characterized by their extended littoral zones, usually covered by submersed and emergent vegetation. In paper 1, I investigated the relationship between turbidity and macrophyte growth (Chara spp. READ MORE

 2. 2. Effects of solar radiation on the abiotic and bacterially mediated carbon flux in aquatic ecosystems

  University dissertation from Department of Ecology, Lund University

  Author : Alexandre Magno Anesio; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; bacteria; dissolved inorganic carbon DIC ; bioavailability; aquatic macrophytes; photooxidation; detritus decomposition; Ultraviolet radiation; dissolved organic carbon DOC ; fungi; Hydrobiology; marine biology; aquatic ecology; limnology; Marinbiologi; limnologi; akvatisk ekologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Solljusets effekter på abiotiska och bakteriella kolflöden i akvatiska system I denna avhandling behandlar jag solljusets effekter på organiskt material. Jag har analyserat hur solljus förändrar olika sorters löst organiskt kol och partikulärt organiskt kol. READ MORE

 3. 3. Ecological effects of pesticides in freshwater model ecosystems

  University dissertation from Lina Wendt-Rasch, Ecotoxicology, Ecologybuilding, Sölvegatan 37, Lund, Sweden

  Author : Lina Wendt-Rasch; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; marine biology; aquatic ecology; limnology; Marinbiologi; Hydrobiology; community; zooplankton; algae; herbicide; insecticide; pesticide mixture; macrophytes; cypermethrin; metsulfuron-methyl; risk assessment; pesticides; microcosms; limnologi; akvatisk ekologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Bekämpningsmedel och algblomningar - finns det någon koppling? Inom det konventionella jordbruket används idag regelmässigt stora mängder bekämpnings-medel, bara i sverige spreds under år 2001 mer än 1700 ton kemiska bekämpnings-medel på åkrarna. Ett stort problem med användandet av dessa ämnen är risken att de sprids och förorenar den intilliggande naturen. READ MORE

 4. 4. Interactions between Bacteria and Fungi on Aquatic Detritus – Causes and Consequences

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Cecilia Mille-Lindblom; Uppsala universitet.; [2005]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Ecology; bacteria; fungi; decomposition; antagonism; extracellular enzymes; competition; macrophytes; dissolved organic carbon DOC ; ergosterol; Ekologi; NATURAL SCIENCES Biology Terrestrial; freshwater and marine ecology; NATURVETENSKAP Biologi Terrestisk; limnisk och marin ekologi;

  Abstract : Bacteria and fungi dominate the decomposition of aquatic plants, a major process in the carbon and nutrient cycling in many aquatic systems. Although phylogenetically distant, bacteria and fungi often live in close proximity with each other. Since these microorganisms also have similar ecological functions, interactions have developed between them. READ MORE

 5. 5. Internal oxygen transport to below-ground parts: importance for emergent macrophytes

  University dissertation from Ekologihuset, SE-223 62 Lund, Sweden

  Author : Viveka Vretare Strand; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Växtekologi; Plant ecology; water depth; zonation; phenotypic plasticity; biomass allocation; pressurised ventilation; oxygen; Phragmites australis; emergent macrophytes; common reed; Hydrobiology; marine biology; aquatic ecology; limnology; Marinbiologi; limnologi; akvatisk ekologi; Ecology; Ekologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Betydelsen av tryckinducerad syrgastransport hos övervattensväxter Min avhandling handlar om vikten av att syrgas transporteras till rötter och rhizom hos övervattensväxter som bladvass, kaveldun och säv. Syrgas behövs för cellandningen i alla växtdelar, och i synnerhet i rötterna då de växer fort och har hög ämnesomsättning. READ MORE