Search for dissertations about: "arbetsliv"

Showing result 1 - 5 of 51 swedish dissertations containing the word arbetsliv.

 1. 1. Becoming a professional A longitudinal study of graduates'  professional trajectories from higher education to working life

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Sofia Nyström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; longitudinal study; qualitative analysis; profesional development; identity; employability; higher education; work life; community of practice; gender; Longitudinell studie; kvalitativ analys; professionell utveckling; identitet; anställningsbarhet; högre utbildning; arbetsliv; praktikgemenskap; genus; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Abstract : Syftet med avhandlingen är att beskriva akademikers bana mot att bli professionella då de kommer ut i arbetslivet med en magisterexamen i psykologi eller statsvetenskap.The study has a longitudinal design where Political Science and Psychology graduates’ have been interviewed on three consecutive occasions; the last semester before graduation, the first year and then, in the third year of professional work. READ MORE

 2. 2. From Higher Education To Professional Practice A comparative study of physicians' and engineers' learning and competence use

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Staffan Nilsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; higher education; professional practice; use value; exchange value; generalist; specialist; profession; physician; engineer; knowledge; competence; knowledge base; högre utbildning; professionell praktik; bruksvärde; bytesvärde; generalist; specialist; profession; läkare; civilingenjör; kunskap; kompetens; kunskapsbas; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Abstract : The focus of this thesis is on describing and analysing recently graduated physicians’ and engineers’ experiences of the relationship between the professional education programs and the respective professional practices. The aim is to explore the professionals’ reasons for their educational and career choices, what they learn in professional education, the demands they encounter in the workplace, and the perceived needs and opportunities for learning and further development in their professional practices. READ MORE

 3. 3. Erkännandets Janusansikte : Det sociala kapitalets betydelse i arbetslivskarriärer

  University dissertation from Stockholm : Santérus Academic Press Sweden

  Author : Caroline Tovatt; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social capital; social networks; recruitment; working life; working life stories; Bourdieu; Socialt kapital; socialt nätverk; rekrytering; arbetsliv; arbetslivsberättelser; kvalitativ forskning; Bourdieu;

  Abstract : I denna studie undersöks de informella processerna i rekryteringen, speciellt innebörden av olika former av socialt kapital. I fokus står de värden som tillskrivs utbildningar, arbetslivserfarenheter och kontakter. Det uttrycks genom frågor som hur, var, vem och varför snarare än om lediga tjänster tillsätts via kontakter. READ MORE

 4. 4. Broad Entrance - Vague Exit The trajectory of Political Science students through higher education into working life

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Kristina Johansson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Higher Education; Work life; Trajectories of learning; National comparisons; International comparisons; Junior and senior students; Novice professionals; Högre utbildning; Arbetsliv; Lärande; Identitet; Nationella jämförelser; Internationella jämförelser; Nybörjare; Erfarna studenter; Professionella noviser; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Abstract : The aim of this thesis is to describe Political Science students’ experiences of studies and work life. Students’ reflections on their study situation as well as their envisaged and later experienced work life have been analysed through cross-sectional as well as longitudinal data. READ MORE

 5. 5. Arbetstidens symbolvärde om historisk kontinuitet och förändring i synen på arbetstid samt normers inverkan på arbetstidens gestaltning

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Calle Rosengren; KTH.; Malmö University.; Malmö University.; [2009]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Manufacturing engineering and work sciences; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Produktion och arbetsvetenskap; Working time; working life; organizational culture and social norms; Arbetstid; arbetsliv; organisationskultur och normer; SOCIAL SCIENCES Business and economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Technology and social change; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Teknik och social förändring; Humanities Social Sciences; Organizational culture;

  Abstract : Avhandlingen tar sin utgångspunkt i frågan om vad som händer med arbetstiden i de delar av arbetsmarknaden där innehållet i produktionen blir mer kunskapsintensivt? Kunskapsproduktion som i mycket utgår från kreativitet, kunskapsutveckling och kommunikation, processer som är svåra att kontrollera och tidfästa. Tillsammans med framväxten av informations- och kommunikationsteknologin (IKT) har utvecklingen bidragit till att de tidsliga och rumsliga dimensionerna av arbete har förändrats. READ MORE