Search for dissertations about: "bất bình đẳng"

Found 1 swedish dissertation containing the words bất bình đẳng.

  1. 1. Health for community dwelling older people : trends, inequalities, needs and care in rural Vietnam

    Author : Le Van Hoi; Lars Lindholm; Truong Viet Dung; Pham Thang; Nguyen Thi Kim Chuc; Zarina Kabir; Umeå universitet; []
    Keywords : MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; older people; elderly health; health status; life expectancy; health-related quality of life; EQ-5D; mobility; self-care; usual activities; pain; discomfort; anxiety; depression; activity of daily living; basic ADL; instrumental ADL; intellectual ADL; non-communicable diseases; need of care; health service; model of care; mobile team; day care centre; nursing centre; inequalities; cost of care; socioeconomic; education; marital status; living arrangement; household head; working status; living area; wealth quintile; poverty line; community; cohort study; household survey; focus group discussion; qualitative research; rural; Vietnam; developing country; Asia; người cao tuổi; y tế; thực trạng sức khỏe; hy vọng sống; chất lượng cuộc sống; EQ-5D; đi lại; tự chăm sóc; hoạt động thường xuyên; đau; khó chịu; lo lắng; trầm cảm; hoạt động hàng ngày; bệnh không lây nhiễm; nhu cầu chăm sóc; dịch vụ y tế; mô hình chăm sóc; đội lưu động; trung tâm chăm sóc ban ngày; trung tâm dưỡng lão; bất bình đẳng; chi phí chăm sóc; kinh tế xã hội; giáo dục; hôn nhân; sắp xếp cuộc sống; chủ hộ; tình trạng làm việc; khu vực sống; ngũ phân thịnh vượng; chuẩn nghèo; cộng đồng; nghiên cứu theo dõi dọc; điều tra hộ gia đình; thảo luận nhóm tập trung; nghiên cứu định tính; nông thôn; Việt Nam; nước đang phát triển; châu Á; folkhälsa; Public health;

    Abstract : Background InVietnam, the proportion of people aged 60 and above has increased rapidly in recent decades. The majority live in rural areas where socioeconomic status is more disadvantaged than in urban areas.Vietnam’s economic status is improving but disparities in income and living conditions are widening between groups and regions. READ MORE