Search for dissertations about: "begrepp"

Showing result 1 - 5 of 226 swedish dissertations containing the word begrepp.

 1. 1. Fields of Gold The Bioenergy Debate in International Organizations

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Magdalena Kuchler; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2012]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; bioenergy; biofuels; debate; discourse; concept; international organizations; international relations; FAO; IEA; IPCC; energy security; climate change; food security; food vs. fuel; bioenergi; biobränsle; debatt; diskurs; begrepp; internationella organisationer; internationella relationer; FAO; IEA; IPCC; energisäkerhet; klimatförändringar; livsmedelssäkerhet;

  Abstract : Under de senaste två decennierna har idén om att producera energi av biomassa rönt stor uppmärksamhet bland forskare, företagare, beslutsfattare och i samhället i övrigt. De förhållandevis många kontroverser och alternativ som är förbundna med produktion av biobränslen, deras koppling till de tre problemområdena energi, klimat och jordbruk, samt deras etablering inom samtida geopolitiska, socioekonomiska och miljömässiga sammanhang, gör dem till en aktuell fråga att analysera. READ MORE

 2. 2. The Concepts of Health, Well-being and Welfare as Applied to Animals A Philosophical Analysis of the Concepts with the Regard to the Differences Between Animals

  University dissertation from Linköping : Linköping Univeristy Electronic Press

  Author : Henrik Lerner; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen; Concept; concept formation; welfare; definition; health; legislation; natural behaviour; role for animals; science of animal health and welfare; veterinary medicine; well-being; begrepp; begreppsbildning; djurs roller; hälsa; lagstiftning; naturligt beteende; veterinärmedicin; välbefinnande; välfärd;

  Abstract : This thesis is an analysis of the use and definition of the concepts health, well-being and welfare within the field called “the science of animal health and welfare”. The materials used are a literature survey of the field, qualitative interviews with Swedish veterinary surgeons and a study of the concepts in legislation concerning animals in England, Germany and Sweden. READ MORE

 3. 3. Livsfrågor och religionskunskap En belysning av ett centralt begrepp i svensk religionsdidaktik

  University dissertation from Stockholm : Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, Stockholms universitet

  Author : Björn Falkevall; Stockholms universitet.; [2010]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; Didactics; didaktik; religious education; curriculum studies; teacher education; questions of life; existential questions; dialogicity; utterances; chains of utterances;

  Abstract : This thesis focuses on “livsfrågor” (questions of life) a typical Swedish concept introduced in the RE syllabus in the curriculum for compulsory schools in 1969. The study poses three questions: what can qualify as a “livsfråga”, why are they regarded important, and how do they fit into teaching?The main purpose is to study differences of the concept in two materials. READ MORE

 4. 4. On the Metric-based Approach to Supervised Concept Learning

  University dissertation from Ronneby : Blekinge Institute of Technology

  Author : Niklas Lavesson; Blekinge Tekniska Högskola.; [2008]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; classifier evaluation; supervised learning; metric; criteria;

  Abstract : Den tekniska utvecklingen har förändrat vår livsstil och utökat den globala ekonomins fokus från produktion av varor till insamling och förädling av information. En konsekvens av denna förändring är att vi blir mer beroende av databaser för lagring och databehandling. READ MORE

 5. 5. Autonomous Agents and the Concept of Concepts

  University dissertation from Department of Computer Science, Lund University

  Author : Paul Davidsson; Blekinge Tekniska Högskola.; [1996]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Artificial intelligens; Data- och systemvetenskap; computer technology; Systems engineering; Adaptive Behavior; Anticipation; Cognitive Modeling; Concept Representation; Concept Learning; Artificial Intelligence; Autonomous Agents; Artificiell intelligens;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish En autonom agent kan definieras som ett system som med syfte att utföra uppgifter kan interagera med sin omgivning genom sina egna sensorer och effektorer. En ny arkitektur för autonoma agenter inspirerad av teorin för antecipatoriska system föreslås. READ MORE