Search for dissertations about: "belief framework"

Showing result 1 - 5 of 49 swedish dissertations containing the words belief framework.

 1. 1. Interrogative Belief Revision

  Author : Sebastian Enqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; belief revision; questions; modal logic; research agenda;

  Abstract : This thesis deals with the theory of interrogative belief revision, a recent development in the subfield of philosophical logic known as belief revision theory. While classical belief revision theory deals with the dynamics of an agent’s beliefs, interrogative belief revision aims to describe the dynamics of the agent’s questions about the world, or research agenda, as well. READ MORE

 2. 2. Analyticity, Necessity and Belief Aspects of two-dimensional semantics

  University dissertation from Stockholm : Department of Philosophy, Stockholm University

  Author : Eric Johannesson; Stockholms universitet.; [2017]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; two-dimensional semantics; quantified modal logic; propositional attitudes; belief ascriptions; Kripke; descriptivism; necessity; apriority; analyticity; Theoretical Philosophy; teoretisk filosofi;

  Abstract : A glass couldn't contain water unless it contained H2O-molecules. Likewise, a man couldn't be a bachelor unless he was unmarried. Now, the latter is what we would call a conceptual or analytical truth. It's also what we would call a priori. READ MORE

 3. 3. CryptoNET Generic Security Framework for Cloud Computing Environments

  University dissertation from Kista : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Abdul Ghafoor Abbasi; KTH.; [2011]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Generic Security Object; CryptoNET; Security; Framework; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Information technology; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Informationsteknologi; SRA - ICT; SRA - Informations- och kommunikationsteknik;

  Abstract : The area of this research is security in distributed environment such as cloud computing and network applications. Specific focus was design and implementation of high assurance network environment, comprising various secure and security-enhanced applications. READ MORE

 4. 4. Evaluating credal set theory as a belief framework in high-level information fusion for automated decision-making

  University dissertation from Örebro : Örebro universitet

  Author : Alexander Karlsson; Högskolan i Skövde.; Högskolan i Skövde.; Örebro universitet.; [2010]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Teknik; Technology; High-level information fusion; belief framework; credal set theory; Bayesian theory; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP; TECHNOLOGY Information technology; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik; Computer and Systems Science; Datalogi;

  Abstract : Högnivåfusion är ett forskningsområde där man studerar metoder för att uppnå en övergripande situationsförståelse för någon miljö av intresse. Syftet med högnivåfusion är att tillhandahålla ett effektivt beslutstöd for mänskligt eller automatiskt beslutsfattande. READ MORE

 5. 5. High Blood Cholesterol. Physician and Patient Perspectives

  University dissertation from Department of Community Medicine, Malmö University Hospital

  Author : Margareta Troein; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; qualitative method; practice guideline; pharmacist; life-style; information; hypercholesterolemia; health education; health belief; framework; family physician; family medicine; Cholesterol; counseling; screening; Social medicine; Socialmedicin; samhällsmedicin;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish De vetenskapliga bevisen för att högt blodkolesterol ökar risken för hjärtinfarkt medförde under 80-talet stort intresse för kolesterolsänkning både inom sjukvården och bland allmänheten. Syftet med avhandlingsarbetet var att studera hur läkare och patienter uppfattade och använde kunskaperna om högt blodkolesterol, och hur läkare och receptarier värderade sin egen och den andra yrkesgruppens kompetens i fråga om kolesterolbehandling. READ MORE