Search for dissertations about: "berättande"

Showing result 1 - 5 of 20 swedish dissertations containing the word berättande.

 1. 1. Excessive Seas : Waste Ecologies of Eutrophication

  Author : Jesse Peterson; Sabine Höhler; Kate Rigby; KTH; []
  Keywords : HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; algal bloom; Baltic Sea; cultural eutrophication; dead zone; waste ecology; environmental degradation; environmental humanities; critical ocean studies; environmental imaginary; environmental value; more-than- human; textual analysis; visual analysis; storytelling; algblomning; Östersjön; kulturell övergödning; bottendöd; avfallsekologi; miljöförstöring; miljövetenskap; kritiska havsstudier; miljömyndighet; miljövärde; mer-än-mänsklig; textanalys; visuell analys; berättande; History of Science; Technology and Environment; Historiska studier av teknik; vetenskap och miljö;

  Abstract : This dissertation researches how perspectives in western industrial societies communicate about and give meaning to environmental degradation through case studies on the causes and effects of cultural eutrophication—namely nutrient pollution, algal blooms, and dead zones—in the Baltic Sea. Utilizing this approach, this dissertation addresses the ecological problems of cultural eutrophication in marine ecosystems by exposing normative claims humans make about the Baltic Sea and its contents as well as detailing how seas that exceed human expectations may offer insights into negotiating differing perspectives, discrepancies in power, and ways of being among humans and non-humans in marine environments. READ MORE

 2. 2. Different Voices - Different Stories : Communication, identity and meaning among people with acquired brain damage

  Author : Eleonor Antelius; Lars-Christer Hydén; Marja-Liisa Honkasalo; Andrew Sparkes; Linköpings universitet; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Acquired brain damage; body; communication; dependence; disability; embodiment; enactment; ethnography; identity; language use; meaning-making practices; narratives; normality; personhood; power relations; self-determination; social interaction; stories; storytelling; story-making; videoethnography; voice; Beroende; berättande; berättelser; etnografi; funktionshinder; förkroppsligande; förvärvad hjärnskada; identitet; kommunikation; kropp; maktrelationer; meningsskapande praktiker; narrativer; normalitet; personskap; röst; självbestämmande; social interaktion; språkanvändning; videoetnografi; Disability research; Handikappsforskning;

  Abstract : The main purpose of the dissertation is to understand meaning-making practices used by people suffering from acquired brain damage with severe physical and communicative disabilities, in order to create and sustain their identity and personhood in relation to other people. The study emanates from the idea that identity and personhood, also in relation to disability, are created/sustained in ongoing interaction between people in everyday situations, and that the ability to narrate is central to such a creation of identity. READ MORE

 3. 3. Developing narrative competence : Swedish, Swedish-German and Swedish-Turkish children aged 4–6

  Author : Josefin Lindgren; Ute Bohnacker; Sharon Unsworth; Uppsala universitet; []
  Keywords : HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; narratives; macrostructure; referent introduction; vocabulary; preschool children; bilingualism; Swedish; German; Turkish; MAIN; ENNI; CLT; berättande; makrostruktur; referentintroduktion; ordförråd; förskolebarn; flerspråkighet; svenska; tyska; turkiska; MAIN; ENNI; CLT; Linguistics; Lingvistik;

  Abstract : This thesis investigates the development of oral narrative competence from age 4 to 6 in Swedish monolinguals (N=72) and in both languages of Swedish-German (N=46) and Swedish-Turkish (N=48) bilinguals growing up in Sweden. Picture-based fictional narratives were elicited with Cat/Dog and Baby Birds/Baby Goats from the Multilingual Assessment Instrument for Narratives (MAIN, Gagarina et al. READ MORE

 4. 4. Children's collaborative technology-mediated storymaking: Instructional challenges in early childhood education

  Author : Ewa Skantz Åberg; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Keywords : Berättande; Läs- och skrivkunnighet; Digitalteknik; Informationsteknologi; Förskolan; Narration Rhetoric ; Digital electronics; Literacy; Education; Preschool;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. Fragile identities, patched-up worlds : Dementia and meaning-making in social interaction

  Author : Linda Örulv; Lars-Christer Hydén; Nina Nikku; Staffan Josephsson; Linköpings universitet; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Alzheimer’s disease; communication; confabulation; context; continuity; dignity; disorientation; ethnographic methods; ethnography; identity; life history; life story; meaning; microethics; narrative; progressive dementia diseases; sense-making; social interaction; storytelling; vascular dementia; Alzheimers sjukdom; berättande; desorientering; etnografiska metoder; identitet; kommunikation; konfabulering; kontext; kontinuitet; livsberättelse; mening; mikroetik; narrativ; progressiva demenssjukdomar; samspel; social interaktion; vaskulärdemens; värdighet; Human communication; Kommunikation mellan människor;

  Abstract : Denna avhandling fokuserar på det meningsskapande och begripliggörande som fortgår vid tilltagande demenssjukdom, i det sociala samspelet, och de utmaningar för demens-omsorgen som detta innebär. Studien är aktörsorienterad och adresserar frågan om hur personer med åldersrelaterade progressiva demenssjukdomar i den vardagliga kommuni-kationen söker förstå sina situationer, omgivningen och sina liv – alltsammans inom ra-men för det dagliga samspelet på ett demensboende. READ MORE