Search for dissertations about: "beta3-adrenergic receptor"

Found 1 swedish dissertation containing the words beta3-adrenergic receptor.

  1. 1. Common variants in genes regulating free fatty acid metabolism and risk of type 2 diabetes and cardiovascular disease

    University dissertation from Dept of Medicine, Kalmar Hospital, S-391 85 Kalmar, Sweden

    Author : Martin Carlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
    Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cardiovascular disease; free fatty acids; genetics; UCP1; beta3-adrenergic receptor; beta2-adrenergic receptor; type 2 diabetes mellitus; FABP2; stroke; Endocrinology; secreting systems; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Populärvetenskaplig sammanfattning (Summary in Swedish) Syftet med de studier som ligger till grund för denna avhandling är att klarlägga den genetiska och metabola bakgrunden till typ 2 diabetes (åldersdiabetes) och dess komplikationer. Typ 2 diabetes ökar mycket snabbt i Sverige och i världen och många forskare talar om en världsomfattande diabetesepidemi. READ MORE