Search for dissertations about: "bikeability"

Found 1 swedish dissertation containing the word bikeability.

  1. 1. Studies on bikeability in a metropolitan area using the active commuting route environment scale (ACRES)

    University dissertation from Örebro : Örebro universitet

    Author : Lina Wahlgren; GIH. Gymnastik- och idrottshögskolan; Örebro universitet.; [2011]
    Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Samhällsvetenskap Humaniora; Social Sciences Humanities; active transport; bicycle commuting; bikeability; multiple linear regression analysis; perception; reliability; route environment; validity; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Sports; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Idrott; Idrottsvetenskap; Sports Science;

    Abstract : BAKGRUND: Färdvägsmiljöer kan tänkas påverka människors fysiskt aktiva arbetspendling och därmed bidra till bättre folkhälsa. Studier av färdvägsmiljöer är därför önskvärda för att öka förståelsen kring möjliga samband mellan fysiskt aktiv arbetspendling och färdvägsmiljöer. READ MORE