Search for dissertations about: "biofibers"

Found 1 swedish dissertation containing the word biofibers.

  1. 1. Cellulose Nanofibril Networks and Composites Preparation, Structure and Properties

    University dissertation from Stockholm : KTH

    Author : Marielle Henriksson; KTH.; [2008]
    Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; cellulose nanocomposites; microfibrillated cellulose; nanofibrils; biofibers; mechanical properties; deformation mechanisms; molar mass; endoglucanase; TECHNOLOGY Materials science; TEKNIKVETENSKAP Teknisk materialvetenskap;

    Abstract : Träbaserade cellulosananofibriller är intressanta som förstärkande fas i polymera nanokompositer; detta främst på grund av den kristallina cellulosans höga styvhet och på grund av nanofibrillernas förmåga att bilda nätverk. Cellulosananofibriller kan användas i form av mikrokristallin cellulosa, MCC, som har lågt längd/diameter förhållande, eller i form av mikrofibrillerad cellulosa, MFC, med högt längd/diameter förhållande. READ MORE