Search for dissertations about: "biotopes"

Showing result 1 - 5 of 7 swedish dissertations containing the word biotopes.

 1. 1. Small biotopes: Landscape and management effects on pollinators

  University dissertation from Centre for Environmental and Climate Research (CEC) and Department of Biology, Faculty of Science, Lund University

  Author : Annika Söderman; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Agri-environmnetal scheme; management; agriculture; landscape complexity; heterogeneity; landscape scale; mall biotopes; field boundaries; pollinating insects; pollination; bumblebees; solitary bees; hoverflies;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Vårt behov av att öka matproduktionen för en växande global befolkning, har sedan mitten av nittonhundratalet drivit jordbrukets utveckling. Det traditionella, småskaliga jordbrukslandskapet med sitt lapptäcke av betesmarker, ängar och åkrar, har över tid ersatts av ett mer produktionsinriktat landskap. READ MORE

 2. 2. Spatial distribution and conservation planning of seabed biological diversity

  University dissertation from Centre for Environmental and Climate Research (CEC) and Department of Biology, Faculty of Science, Lund University

  Author : Genoveva Gonzalez-Mirelis; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Spatial autocorrelation; ecological classifications; distribution modelling; biotopes; conservation planning; biodiversity surrogates; GIS; spatial ecology; benthos; fjord;

  Abstract : Knowledge of spatial patterns of biota has become a commodity for conservation practitioners and spatial ecologists alike. This type of information enables the identification of representative and unique biological features (at some nominal scale) which itself constitutes the application par excellence of knowledge of biodiversity distribution as it relates to the design of reserve networks and the realization of spatial planning. READ MORE

 3. 3. Small biotopes in agricultural landscapes: importance for vascular plants and effects of management

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science

  Author : Therese Irminger Street; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Small biotopes; incidental habitat; vascular plants; woody vegetation; grassland species; resource provisioning; species richness; habitat specificity; non-crop habitat; landscape complexity; heterogeneity; local management; agri-environment scheme;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Under 1900-talet har jordbruket förändrats drastiskt. Från ett småskaliga lantbruk där åkrar, ängar och betesmarker avlöste varandra, och varje gård var beroende av att både odla mat och hålla djuren med foder, till ett allt mer specialiserat jordbruk där både de enskilda gårdarna och hela regioner specialiserat sig mot antingen spannmålsproduktion eller djurhållning. READ MORE

 4. 4. Linking biodiversity and recreational merits of urban green spaces

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science

  Author : Qiu Ling; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2014]
  Keywords : LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES;

  Abstract : Urban green spaces play an important role in promoting both biodiversity and human recreation. This thesis therefore attempted to link biodiversity and recreational values of urban green spaces through an interdisciplinary research of trade-offs and synergies between biodiversity conservation and human recreation. READ MORE

 5. 5. Monitoring biodiversity in cultural landscapes: development of remote sensing- and GIS-based methods

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Department of Physical Geography and Ecosystem Science

  Author : Jonas Dalmayne; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Remote sensing; statistical modeling; spatial scales; partial least squares; support vector machines; grazed grasslands; LULC; HySpex; Worldview-2; Landsat; heterogeneity; landscape complexity; plant species diversity;

  Abstract : Kulturlandskapet är starkt knutet till människan och hennes aktiviteter. Flera tusen år av samspel mellan människa och natur har skapat landskap som definierar levnadsvillkoren för en mångfald av arter. Men när samhället förändras, förändras även kulturlandskapet. READ MORE