Search for dissertations about: "breast milk"

Showing result 1 - 5 of 88 swedish dissertations containing the words breast milk.

 1. 1. Temporary neonatal exposure to whole and hydrolysed cow's milk proteins. Studies of macromolecular absorption and immunological variables

  University dissertation from Department of Paediatrics, Lund University

  Author : Pekka O Juvonen; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; beta-lactoglobulin; ovalbumin; cow s milk proteins; antibodies; IgG; IgE; secretory IgA; alpha-lactalbumin; breast-feeding; Pediatrics; Pediatri; early infant feeding; casein hydrolysate; Human milk; cow s milk;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Intag av födoämnesantigen resulterar normalt i induktion av oral tolerans, men klinisk och immunologisk betydelse av kortvarig neonatal exponering för komjölksproteiner är inte klarlagt. Syftet med detta arbete var att studera prospektivt effekten av olika uppfödningsregimen under de tre första levnadsdagarna. READ MORE

 2. 2. Apoptosis induced by a human milk protein complex. Cellular and structural studies in tumour cells and bacteria

  University dissertation from Department of Laboratory Medicine, Lund University

  Author : Anders Håkansson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; serology; Immunology; nuclear uptake; caspases; mitochondria; S. pneumoniae; alpha-lactalbumin; milk; breast-feeding; Apoptosis; tumour cells; transplantation; Immunologi; serologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Ett bröstmjölksprotein som dödar tumörceller Denna avhandling beskriver den tumörcell- och bakteriedödande effekten av ett proteinkomplex från bröstmjölk. Proteinkomplexet, en veckningsvariant av humant alfa-laktalbumin, inducerar apoptos (programmerad celldöd) i tumörceller och visar sig ha liknande effekter även mot bakterier. READ MORE

 3. 3. Care and treatment of women with inflammatory symptoms of the breast during lactation

  University dissertation from Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Author : Linda J. Kvist; Karlstads universitet.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; Nursing Science; Omvårdnad; fd vårdvet. ; acupuncture; antibiotics; breast abscess; breastfeeding; care interventions; inflammatory symptoms; breast inflammation; care; lactation mastitis; treatment; akupunktur; antibiotika; behandling; bröstinflammation; omvårdnad; mastit; amning; bröstabscess; interventioner; mjölkstockning;

  Abstract : Vård och behandling av kvinnor med inflammation i brösten under amningsperiodenBröstinflammation orsakar stort obehag för ammande mödrar och innebär en risk för att amning avslutas i förtid. Det finns ringa kunskap om effekterna av interventioner, inkluderande akupunktur, som används vid vård av dessa kvinnor. READ MORE

 4. 4. Cellular transport and secretion of the cyanobacterial neurotoxin BMAA into milk and egg Implications for developmental neurotoxicity

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Marie Andersson; Uppsala universitet.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; BMAA; beta-N-methylamino-L-alanine; milk; secretion; amino acid transporter; autoradiography; metabolism; Biologi med inriktning mot ekotoxikologi; Biology with specialization in Environmental Toxicology;

  Abstract : The cyanobacterial amino acid β-N-methylamino-L-alanine (BMAA) is a neurotoxin implicated in the etiology of neurodegenerative diseases. Cyanobacteria are cosmopolitan organisms present in various environments. READ MORE

 5. 5. Breast-feeding, nasopharyngeal colonization and otitis media

  University dissertation from Department of Plastic Surgery, Malmö University Hospital, 205 02 Malmö, Sweden

  Author : Gustaf Aniansson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cleft palate.; URI; SOM; AOM; otitis media; H. influenzae; S. pneumoniae; Breast-feeding; nasopharyngeal colonization; Immunology; serology; transplantation; Immunologi; serologi;

  Abstract : This thesis analyzed the relationship between breastfeeding, nasopharyngeal colonization and acute otitis media (AOM) in children. Nasopharyngeal cultures were collected from 400 children and milk samples from their mothers in connection with the scheduled visits to well baby clinics at 1-3, 4-7 and 8-12 months of age, and episodes of AOM and URI were documented. READ MORE