Search for dissertations about: "climate security"

Showing result 1 - 5 of 75 swedish dissertations containing the words climate security.

 1. 1. Climate Change after the International : Rethinking Security, Territory and Authority

  University dissertation from Department of Political Science, Lund University

  Author : Johannes Stripple; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Insurance Industry; Climate Change; Environmental Politics; Environmental Issues; Environment; Process Philosophy; Authority; Territory; Security; International Relations; International Politics; UNFCCC; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Vad innebär politik efter det internationella? Många samtida perspektiv på internationell politik konvergerar i synen på 'det internationella' som en överspelad idé, men divergerar i synen på vilken typ av politik som växer fram i dess ställe. Den moderna staten har varit avgörande för betydelsen av säkerhet, territorialitet och auktoritet - begrepp konstituerande för idén om det internationella, men som inte nödvändigtvis måste vara knutna till staten. READ MORE

 2. 2. Climate vulnerability assessment methodology Agriculture under climate change in the Nordic region

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Lotten Wiréhn; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Agriculture; Assessment methodology; Climate change; Geographic Visualization; Indicator-based methods; Vulnerability; Bedömningsmetodologi; Geografisk Visualisering; Indikatorbaserade metoder; Jordbruk; Klimatförändringar; Sårbarhet;

  Abstract : Food security and climate change mitigation are crucial missions for the agricultural sector and for global work on sustainable development. Concurrently, agricultural production is directly dependent on climatic conditions, making climate change adaptation strategies essential for the agricultural sector. READ MORE

 3. 3. Norm Acceptance in the International Community A study of disaster risk reduction and climate-induced migration

  University dissertation from Stockholm : Department of Economic History and International Relations, Stockholm University

  Author : Elin Jakobsson; Stockholms universitet.; [2018]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; International Relations; norms; norm diffusion; norm acceptance; norm emergence; norm life cycle; disaster risk reduction; climate-induced migration; climate refugees; climate security; International Relations; internationella relationer;

  Abstract : Different kinds of normative claims and statements of “oughtness” infuse the international political environment. But why do some proposed norms become accepted by the international community while others do not? This thesis investigates this central question using two normatively charged international issues as vehicles for explanation. READ MORE

 4. 4. Climatised Moves - Climate-induced Migration and the Politics of Environmental Discourse

  University dissertation from LUCSUS, Lund University

  Author : Giovanni Bettini; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; climate change; migration; climate security; adaptation; resilience; post-politics;

  Abstract : Popular Abstract in English Climate migration has become an iconic topic in international climate politics and policy. This work, combining political ecology, critical security studies and post-foundational theories, traces the changes of conflicting discourses across time and space, and assesses the different forms of security they interpellate. READ MORE

 5. 5. Potential impact of climate change on European agriculture: a case study of potato and Colorado potato beetle

  University dissertation from Department of Physical Geography and Ecosystem Science, Lund University

  Author : Bakhtiyor Pulatov; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Colorado potato beetle; climate change; day length; degree day model; frost damage; distribution; temperature; potato; regional climate model; synchrony;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Ett varmare klimat ökar generellt risken för angrepp av skadeinsekter på jordbruksgrödor, och många skadeinsekter förväntas sprida sig norrut. Den här avhandlingen fokuserar på hur ett varmare klimat kan påverka koloradoskalbaggen, en allvarlig skadegörare i potatisodlingar. READ MORE