Search for dissertations about: "critical loads"

Showing result 1 - 5 of 79 swedish dissertations containing the words critical loads.

 1. 1. Critical loads - assessment of uncertainty

  University dissertation from Department of Chemical Engineering, Lund University

  Author : Andreas Barkman; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; landscape planning; regionalisation; forestry; BC Al; sensitivity analysis; risk assessment; Monte Carlo simulation; PROFILE; critical level; exceedance; Acidification; forest soil; policy; EMEP; GIS.; Chemical technology and engineering; Kemiteknik och kemisk teknologi;

  Abstract : The effects of data uncertainty in applications of the critical loads concept were investigated on different spatial resolutions in Sweden and northern Czech Republic. Critical loads of acidity (CL) were calculated for Sweden using the biogeochemical model PROFILE. READ MORE

 2. 2. Recovery from Acidification - Policy Oriented Dynamic Modeling

  University dissertation from Liisa Martinson, Department of Chemical Engineering, Lund, Sweden

  Author : Liisa Fransson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Kemiteknik och kemisk teknologi; Petrology; mineralogy; geochemistry; Petrologi; mineralogi; geokemi; Chemical technology and engineering; target loads; sea-salt episode; sulfate adsorption; SAFE; LRTAP; critical loads; integrated assessment;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Det försurande nedfallet över Europa har minskat kraftigt sedan 1970- och 1980-talen. Detta beror delvis på framgångsrikt arbete inom konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar (LRTAP), inom ramen för FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE). READ MORE

 3. 3. Finding a place for green politics : political space-time, globalisation and new environmental policy concepts

  University dissertation from Umeå : Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet

  Author : Lovisa Hagberg; Umeå universitet.; [2003]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political science; space-time; political time; bioregionalism; green political theory; place; river basin management; critical loads; ‘think global; act local’; globalisation; Statsvetenskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; statskunskap; statskunskap;

  Abstract : The overarching aim of this dissertation is to rethink green ideas for change in political space-time against the background of globalisation. It is based on two avenues of investigation. First, green ideas are contrasted with the analyses of current changes in political space-time found in the globalisation literature. READ MORE

 4. 4. What Can Nature Withstand? : Science, Politics and Discourses in Transboundary Air Pollution Diplomacy

  University dissertation from Lund University

  Author : Karin Bäckstrand; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political and administrative sciences; discourse analysis; constructivism; science–policy interface; critical loads; international environmental politics; transboundary air pollution; Environmental law; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Miljörätt;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Gränsöverskridande luftföroreningar ger upphov till såväl allvarliga miljöproblem ( t ex försurning, övergödning och skogskador) såsom hot mot hälsan. Denna bok analyserar den roll vetenskapliga experter spelar i de pågående internationella förhandlingarna som syftar till att reducera luftföroreningsproblemen i Europa. READ MORE

 5. 5. Dynamics of forest soil chemistry

  University dissertation from Prof. Harald Sverdrup, Dep. Chemical Engineering II, Lund Univeristy, P.O. Box 124, S-221 00 Lund, Sweden

  Author : Mattias Alveteg; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Chemical technology and engineering; critical loads; regional; recovery; acidification; modelling; SAFE; MAKEDEP; Kemiteknik och kemisk teknologi; Environmental technology; pollution control; Miljöteknik; kontroll av utsläpp;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Mycken möda har under de senaste årtiondena lagts ner på forskning om försurande utsläpp och dess skadliga effekter på skogar, vattendrag och människor. Kritiska belastningsgränser, i folkmun kallat "vad naturen tål", har tagits fram och använts i europeiska förhandlingar om utsläppbegränsningar. READ MORE