Search for dissertations about: "cultural background"

Showing result 1 - 5 of 204 swedish dissertations containing the words cultural background.

 1. 1. Representing Cultural Diplomacy : Soft Power, Cosmopolitan Constructivism and Nation Branding in Mexico and Sweden

  University dissertation from Växjö : Växjö University Press

  Author : Cesar Villanueva Rivas; Växjö universitet.; [2007]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cultural Diplomacy; Theory of Representation; Soft Power; Cosmopolitan Constructivism; Nation Branding; Identity; Alterity; Mexican Culture and Swedish Culture; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Abstract : This study aims at understanding how representational theories can substantiate the field of Cultural Diplomacy by looking at three models: Cosmopolitan Constructivism, Nation Branding and Soft Power. This study aims at understanding how representational theories can substantiate the field of Cultural Diplomacy by looking at three models: Cosmopolitan Constructivism, Nation Branding and Soft Power. READ MORE

 2. 2. Skrubbsår : Berättelser om ur hiv föreställs och erfars i samtida Sverige

  University dissertation from Makadam Förlag

  Author : Desireé Ljungcrantz; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HlV; experiences; interviews; popular culture; cultural studies gender; health; intersectionality; vulnerability; queer; phenomenology; liveability; creative writing; auto-fiction; hiv; erfarenheter; intervjuer; populärkultur; kulturstudie; genus; hälsa; normer; intersektionalitet; sårbarhet; queer; fenomenologi; levbarhet; kreativt skrivande; autofiktion;

  Abstract : Avhandlingen är en tvärvetenskaplig kulturstudie som utforskar föreställningar om och erfarenheter av hiv som kronisk sjukdom i Sverige under 2005–2014. Analysen av ett antal hiv-berättelser sker tillsammans med en teoretisk sammanflätning i form av den queera sårbarhetens och sjukdomens fenomenologi, samt genom de feministiska figurationerna hiv-tröskeln, skrubbsår, plåster och gruskorn. READ MORE

 3. 3. Cultural Discord in a Medical Context: A Challenge for Physicians

  University dissertation from Department of Clinical Sciences, Lund University

  Author : Caroline Wachtler; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ethnology; medical training; Allmän medicinsk utövning; medicinsk utbildning; Cultural anthropology; General practice; Folkhälsa; epidemiologi; epidemiology; Public health; Equity in health; Communication; Medical education; Kulturantropologi; etnologi; Social medicine; Socialmedicin; samhällsmedicin; Cultural difference;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Läkaren har en viktig roll när det gäller att tillförsäkra människor vård på lika villkor. Mötet mellan läkaren och patienten präglas alltid av maktobalans. READ MORE

 4. 4. In Between Cultures Franco-American Encounters in the Work of Edith Wharton

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Maria Strääf; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; American literature; capital; economic; cultural; social and symbolic; cultural encounter; Edith Wharton; hybridity; in-betweenness; mimicry; narratology; nineteenth-century literature; twentieth-century literature; otherness; women’s literature; Amerikansk litteratur; Edith Wharton; hybriditet; in-betweenness mellanskap ; kapital: ekonomiskt; kulturellt; socialt and symboliskt; kulturmöte; kvinnolitteratur; 1800-tals litteratur; 1900-tals litteratur; mimicry; narratologi; otherness ”den andre” ; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap;

  Abstract : This thesis is a study of how the American author Edith Wharton (1862-1937) in a number of novels and short stories written between 1876 and 1937 depicts cultural encounters between Americans and Europeans, mostly Frenchmen. Chiefly concerned with Fast and Loose, “The Last Asset”, Madame de Treymes, “Les Metteurs en Scène”, The Custom of the Country and The Age of Innocence, each of which articulates ideas relevant to the theme investigated, the thesis also contains a supplementary discussion of The Reef, The Glimpses of the Moon, The Mother’s Recompense and The Buccaneers. READ MORE

 5. 5. Cultural competence in nursing

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society

  Author : Maria Jirwe; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2008]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cultural competence; transcultural nursing; cross-cultural encounters; crosscultural communication; nurse education; instrument evaluation; psychometrics; documentary analysis; content analysis; Delphi method; framework approach;

  Abstract : The overall aim of this thesis is to explore, analyze and clarify how cultural competence is understood. This is explored from the perspective of nurses, nursing students, nurse educators, and nurse researchers in relation to the Swedish care context. READ MORE