Search for dissertations about: "cultural science"

Showing result 1 - 5 of 322 swedish dissertations containing the words cultural science.

 1. 1. Flexible Science : An Anthropology of Scientists, Society and Nature in Vietnam

  University dissertation from Uppsala : Institution of Cultural Anthropology and Ethnology, Uppsala University

  Author : Eren Zink; Uppsala universitet.; [2011]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; actor-network theory; climate change; economic anthropology; environmental conservation; higher education; international development; science; science policy; Vietnam; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology Cultural anthropology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi Kulturantropologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social anthropology ethnography Ethnography; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialantrolopologi etnografi Etnografi; Kulturantropologi; Cultural Anthropology;

  Abstract : Eren Zink explores the conditions of doing science in Vietnam. The scientists included in this study were engaged in local and international efforts to conserve nature, establish the fact of climate change, and carry out scientific research in Vietnam. READ MORE

 2. 2. A Science of Unique Events : Max Weber's Methodology of the Cultural Sciences

  University dissertation from Uppsala University, Uppsala

  Author : Ola Agevall; Växjö universitet.; Uppsala universitet.; [1999]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Vetenskapshistoria; Philosophy subjects Theory of science; Filosofiämnen Vetenskapsteori; Sociology; Sociologi; Science of Univque Events; Infinite manifod; Governing point of view; History; Cultural Science; Value relations; historical individual; Objective possibility; Adequate cause; Ideal type; Sociology; sociologi; Science of unique events; governing point of view; history; cultural science; value relations; objective possibility; adequate cause; ideal type;

  Abstract : Max-Weber's methodological essays, published-posthumously as Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, continue to attract scholarly attention. They also continue to pose formidable problems to a modern reader. READ MORE

 3. 3. Constructing Soviet Cultural Policy Cybernetics and Governance in Lithuania after World War II

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Egle Rindzeviciute; Södertörns högskola.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Cultural heritage and cultural production; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kulturarv och kulturproduktion; Cultural policy; governance; cybernetics; Lithuania; the Soviet Union; governmentality; Kulturpolitik; styrning; cybernetik; Litauen; Sovjetunionen; governmentality;

  Abstract : Efter första världskriget var Sovjetunionen en av de första moderna stater som uttryckligen ägnade sig åt att övervaka och styra kulturen, vilket tog sig formen av en formaliserad och institutionaliserad statlig kulturpolitik. I denna övervakningsoch styrningsprocess försåg vetenskap och teknologi staten med konceptuella och materiella resurser vilka användes för att definiera såväl själva processen som föremålet för den. READ MORE

 4. 4. Representing Cultural Diplomacy : Soft Power, Cosmopolitan Constructivism and Nation Branding in Mexico and Sweden

  University dissertation from Växjö : Växjö University Press

  Author : Cesar Villanueva Rivas; Växjö universitet.; [2007]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cultural Diplomacy; Theory of Representation; Soft Power; Cosmopolitan Constructivism; Nation Branding; Identity; Alterity; Mexican Culture and Swedish Culture; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Abstract : This study aims at understanding how representational theories can substantiate the field of Cultural Diplomacy by looking at three models: Cosmopolitan Constructivism, Nation Branding and Soft Power. This study aims at understanding how representational theories can substantiate the field of Cultural Diplomacy by looking at three models: Cosmopolitan Constructivism, Nation Branding and Soft Power. READ MORE

 5. 5. Skilda världar Samtida föreställningar om kulturarvsplatser

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Joakim Andersson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Cultural heritage and cultural production; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kulturarv och kulturproduktion; Uses of history; communication; mediation of history; Swedish cultural heritage preservation; cultural heritage; cultural tourism; public archaeology; Linnés Råshult; Slättbygdsprojektet; Historiebruk; kommunikation; historieförmedling; Svensk kulturmiljövård; kulturarv; kulturturism; publik arkeologi; Linnés Råshult; Slättbygdsprojektet;

  Abstract : Kulturarvsplatser kan betraktas på olika sätt av olika människor. Samtidigt finns kol-lektiva föreställningar om hur en kulturarvsplats bör förstås. Mellan dessa utgångs-punkter sker förhandlingar om kulturarvsplatsens betydelse och värde. READ MORE