Search for dissertations about: "cultural science"

Showing result 1 - 5 of 334 swedish dissertations containing the words cultural science.

 1. 1. Flexible Science : An Anthropology of Scientists, Society and Nature in Vietnam

  University dissertation from Uppsala : Institution of Cultural Anthropology and Ethnology, Uppsala University

  Author : Eren Zink; Jan Ovesen; Tine Gammeltoft; Celia Lowe; [2011]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; actor-network theory; climate change; economic anthropology; environmental conservation; higher education; international development; science; science policy; Vietnam; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology Cultural anthropology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi Kulturantropologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social anthropology ethnography Ethnography; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialantrolopologi etnografi Etnografi; Kulturantropologi; Cultural Anthropology;

  Abstract : Eren Zink explores the conditions of doing science in Vietnam. The scientists included in this study were engaged in local and international efforts to conserve nature, establish the fact of climate change, and carry out scientific research in Vietnam. READ MORE

 2. 2. Representing Cultural Diplomacy : Soft Power, Cosmopolitan Constructivism and Nation Branding in Mexico and Sweden

  University dissertation from Växjö : Växjö University Press

  Author : Cesar Villanueva Rivas; Tom Bryder; Bo Petersson; [2007]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cultural Diplomacy; Theory of Representation; Soft Power; Cosmopolitan Constructivism; Nation Branding; Identity; Alterity; Mexican Culture and Swedish Culture; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Abstract : This study aims at understanding how representational theories can substantiate the field of Cultural Diplomacy by looking at three models: Cosmopolitan Constructivism, Nation Branding and Soft Power. This study aims at understanding how representational theories can substantiate the field of Cultural Diplomacy by looking at three models: Cosmopolitan Constructivism, Nation Branding and Soft Power. READ MORE

 3. 3. Skilda världar Samtida föreställningar om kulturarvsplatser

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Joakim Andersson; Peter Aronsson; Annika Alzén; Roger Jansson; [2008]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Uses of history; communication; mediation of history; Swedish cultural heritage preservation; cultural heritage; cultural tourism; public archaeology; Linnés Råshult; Slättbygdsprojektet; Historiebruk; kommunikation; historieförmedling; Svensk kulturmiljövård; kulturarv; kulturturism; publik arkeologi; Linnés Råshult; Slättbygdsprojektet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Cultural heritage and cultural production; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kulturarv och kulturproduktion;

  Abstract : Kulturarvsplatser kan betraktas på olika sätt av olika människor. Samtidigt finns kol-lektiva föreställningar om hur en kulturarvsplats bör förstås. Mellan dessa utgångs-punkter sker förhandlingar om kulturarvsplatsens betydelse och värde. READ MORE

 4. 4. In-Between: Contemporary Art in Australia. Cross-culture, Contemporaneity, Globalization

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Beatrice Persson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; contemporary art; Australian art; Aboriginal art; cross-culture; contemporaneity; globalization; postcolonialism; diaspora; cultural semiotics; Emily Kame Kngwarreye; Fiona Foley; Ricky Swallow; John Young;

  Abstract : This study emerges from the question: what is contemporary art, and mainly what criteria constitute contemporary art in a globalized art world in general? Thus, the focus of this dissertation is on the postcolonial context of Australia and the fact that the contemporary art scene in Australia is divided into Australian and Aboriginal art respectively. This is a division originating from the colonization of Australia that began in the 1770’s, resulting in an Australian art descending from a Western art practice, where there is further focus on two categories within this art. READ MORE

 5. 5. Constructing Soviet Cultural Policy Cybernetics and Governance in Lithuania after World War II

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Egle Rindzeviciute; Irina Sandomirskaja; Martin Kylhammar; Tony Benett; [2008]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Cultural policy; governance; cybernetics; Lithuania; the Soviet Union; governmentality; Kulturpolitik; styrning; cybernetik; Litauen; Sovjetunionen; governmentality; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Cultural heritage and cultural production; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kulturarv och kulturproduktion;

  Abstract : Efter första världskriget var Sovjetunionen en av de första moderna stater som uttryckligen ägnade sig åt att övervaka och styra kulturen, vilket tog sig formen av en formaliserad och institutionaliserad statlig kulturpolitik. I denna övervakningsoch styrningsprocess försåg vetenskap och teknologi staten med konceptuella och materiella resurser vilka användes för att definiera såväl själva processen som föremålet för den. READ MORE