Search for dissertations about: "culture studies"

Showing result 11 - 15 of 1204 swedish dissertations containing the words culture studies.

 1. 11. Trans Cinema and Its Exit Scapes A Transfeminist Reading of Utopian Sensibility and Gender Dissidence in Contemporary Film

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Wibke Straube; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Transgender studies; transfeminism; queer; gender; feminism; multisensorial cinema; haptic spectatorship; touch; hearing; seeing; exit scapes; sensible cinematic intra-activity; Trans Cinema; visual cultural studies; film theory; Transstudier; transfeminism; queer; genus; feminism; multisensorisk film; haptic spectatorship; beröring känsel; hörsel; seende; exit scapes; sensible cinematic intra-activity; trans cinema; visuella kulturstudier; filmteori;

  Abstract : Trans Cinema and its Exit Scapes är en kritisk och kreativ intervention med fokus på kulturella representationer av kroppar som bryter mot en könsbinär ordning i samtida film. Studien argumenterar för möjligheten att hitta utrymmen för “disidentification”, så kallade “exit scapes” inom filmerna. READ MORE

 2. 12. Skrubbsår : Berättelser om ur hiv föreställs och erfars i samtida Sverige

  University dissertation from Makadam Förlag

  Author : Desireé Ljungcrantz; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HlV; experiences; interviews; popular culture; cultural studies gender; health; intersectionality; vulnerability; queer; phenomenology; liveability; creative writing; auto-fiction; hiv; erfarenheter; intervjuer; populärkultur; kulturstudie; genus; hälsa; normer; intersektionalitet; sårbarhet; queer; fenomenologi; levbarhet; kreativt skrivande; autofiktion;

  Abstract : Avhandlingen är en tvärvetenskaplig kulturstudie som utforskar föreställningar om och erfarenheter av hiv som kronisk sjukdom i Sverige under 2005–2014. Analysen av ett antal hiv-berättelser sker tillsammans med en teoretisk sammanflätning i form av den queera sårbarhetens och sjukdomens fenomenologi, samt genom de feministiska figurationerna hiv-tröskeln, skrubbsår, plåster och gruskorn. READ MORE

 3. 13. The mediation of affect security, fear and subversive hope in visual culture

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Rodrigo Ferrada Stoehrel; Umeå universitet.; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; affect; emotion; aesthetics; visual culture; discourse; Otherness; power; security; medie- och kommunikationsvetenskap; medie- och kommunikationsvetenskap;

  Abstract : The overarching purpose of this study has been to problematise how visual practices and the mediation of affect is linked to the capacity to produce (new) perceptual realities, sensations and imaginaries, ultimately aiming to legitimate or counter-legitimate the hegemonic discourses and practices mobilised in the name of security. The first part of my thesis approaches this matter through an analysis of media cultures and discursive systems circulating within the court and the state military. READ MORE

 4. 14. Culture Confrontation in the Lower Congo From the Old Congo Kingdom to the Congo Independent State with Special Reference to the Swedish Missionaries in the 1880's and 1890's

  University dissertation from Uppsala : Svenska institutet för missionsforskning

  Author : Sigbert Axelson; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [1970]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; culture confrontation; culture conflict; Congo; Portuguese; missionary roles; Congo Kingdom; Congo Independent State; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Missionary studies; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Missionsvetenskap; Studies of Missions; Missionsvetenskap;

  Abstract : The culture confrontation remains the central theme throughout this book, with special emphasis given to points of conflict. My approach to each particular era has been guided by the question: What were the areas of incompatibility or conflict between African and European culture in the Lower Congo? By focusing my analysis on the dynamics of this confrontation, the point of contact between Congolese and Europeans, I have marked that the purpose of this study is not to present a characterization of Congolese or African culture as separate entities. READ MORE

 5. 15. On the Formation of Cathedral Chapters and Cathedral Culture : Lund, Denmark, and Scandinavia, c. 1060–1225

  University dissertation from Lund University (Media-Tryck)

  Author : A. M. Ciardi; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2016-06]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Canon Law; canons; cathedral; cathedral chapter; cathedral culture; Church history; cult of saints; Denmark; education; episcopal election s ; legal history; liturgy; Lund; Middle Ages; monasticism; Scandinavia; textual transmission; ecclesiastical tradition; twelfth century;

  Abstract : Katedralen var en av de mest centrala institutionerna i det medeltida samhället. Kring stiftets biskop samlades den kyrkliga makten och dåtidens elit, dygnet runt firades gudstjänster och här utbildades stiftets präster. READ MORE