Search for dissertations about: "den nya ohälsan the new morbidity"

Found 1 swedish dissertation containing the words den nya ohälsan the new morbidity.

  1. 1. Elevers välbefinnande och skolverksamheten : : en litteraturstudie om den pedagogiska verksamhetens roll för elevers välbefinnande

    University dissertation from Uppsala : Pedagogiska institutionen, Univ

    Author : Christina Hellblom-Thibblin; Uppsala universitet.; [1999]
    Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Undervisningsväsen; Skolsociala; Åtgärder; Sverige; Pedagogisk; Psykologi; Mentalhygien; elevhälsa; den nya ohälsan the new morbidity ; skyddsfaktorer; elevvårdsstrategier; hälsofrämjande strategier;

    Abstract : .... READ MORE