Search for dissertations about: "desorientering"

Found 3 swedish dissertations containing the word desorientering.

 1. 1. Fragile identities, patched-up worlds Dementia and meaning-making in social interaction

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Linda Örulv; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Alzheimer’s disease; communication; confabulation; context; continuity; dignity; disorientation; ethnographic methods; ethnography; identity; life history; life story; meaning; microethics; narrative; progressive dementia diseases; sense-making; social interaction; storytelling; vascular dementia; Alzheimers sjukdom; berättande; desorientering; etnografiska metoder; identitet; kommunikation; konfabulering; kontext; kontinuitet; livsberättelse; mening; mikroetik; narrativ; progressiva demenssjukdomar; samspel; social interaktion; vaskulärdemens; värdighet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Human communication; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kommunikation mellan människor;

  Abstract : Denna avhandling fokuserar på det meningsskapande och begripliggörande som fortgår vid tilltagande demenssjukdom, i det sociala samspelet, och de utmaningar för demens-omsorgen som detta innebär. Studien är aktörsorienterad och adresserar frågan om hur personer med åldersrelaterade progressiva demenssjukdomar i den vardagliga kommuni-kationen söker förstå sina situationer, omgivningen och sina liv – alltsammans inom ra-men för det dagliga samspelet på ett demensboende. READ MORE

 2. 2. Magnetic orientation in migratory birds

  University dissertation from Rachel Muheim

  Author : Rachel Muheim; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Animal ecology; Djurekologi; cue-conflict; clock-shift; cue calibration; geomagnetic field; high Arctic latitudes; Emlen funnel; magnetic compass; magnetoreception; navigation; migration; bird; orientation;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Om flyttfåglarnas magnetiska orientering Fåglarnas flyttning har fascinerat människan i alla tider och det finns fortfarande många obesvarade frågor om hur fåglarna hittar sina flyttningsvägar. Flyttande fåglar använder olika typer av ledtrådar för att orientera sig. READ MORE

 3. 3. Cobalamin/folate status and its relation to cognition and behaviour in psychogeriatric patients

  University dissertation from Department of Clinical Neuroscience, Lund University

  Author : Karin Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; klinisk psykologi; Psykiatri; psychosomatics; clinical psychology; Psychiatry; folate; Cobalamin; homocysteine; methylmalonic acid; dementia; psychogeriatric patients; delirium; psykosomatik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Åldrandet innebär fysiologiska förändringar i många olika organ t.ex hjärta, kärl och nervsystem. Även ämnesomsättning och behov av olika näringsämnen förändras, vilket innebär en ökad risk att drabbas av olika sjukdomstillstånd. READ MORE