Search for dissertations about: "desorientering"

Found 3 swedish dissertations containing the word desorientering.

 1. 1. Fragile identities, patched-up worlds Dementia and meaning-making in social interaction

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Linda Örulv; Lars-Christer Hydén; Nina Nikku; Staffan Josephsson; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Alzheimer’s disease; communication; confabulation; context; continuity; dignity; disorientation; ethnographic methods; ethnography; identity; life history; life story; meaning; microethics; narrative; progressive dementia diseases; sense-making; social interaction; storytelling; vascular dementia; Alzheimers sjukdom; berättande; desorientering; etnografiska metoder; identitet; kommunikation; konfabulering; kontext; kontinuitet; livsberättelse; mening; mikroetik; narrativ; progressiva demenssjukdomar; samspel; social interaktion; vaskulärdemens; värdighet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Human communication; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kommunikation mellan människor;

  Abstract : Denna avhandling fokuserar på det meningsskapande och begripliggörande som fortgår vid tilltagande demenssjukdom, i det sociala samspelet, och de utmaningar för demens-omsorgen som detta innebär. Studien är aktörsorienterad och adresserar frågan om hur personer med åldersrelaterade progressiva demenssjukdomar i den vardagliga kommuni-kationen söker förstå sina situationer, omgivningen och sina liv – alltsammans inom ra-men för det dagliga samspelet på ett demensboende. READ MORE

 2. 2. Magnetic orientation in migratory birds

  University dissertation from Rachel Muheim

  Author : Rachel Muheim; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Animal ecology; Djurekologi; cue-conflict; clock-shift; cue calibration; geomagnetic field; high Arctic latitudes; Emlen funnel; magnetic compass; magnetoreception; navigation; migration; bird; orientation;

  Abstract : My thesis focuses on magnetic orientation in migratory birds, i.e. how they can perceive information from the Earth’s magnetic field and use it for orientation. READ MORE

 3. 3. Cobalamin/folate status and its relation to cognition and behaviour in psychogeriatric patients

  University dissertation from Department of Clinical Neuroscience, Lund University

  Author : Karin Nilsson; [2000]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; klinisk psykologi; Psykiatri; psychosomatics; clinical psychology; Psychiatry; folate; Cobalamin; homocysteine; methylmalonic acid; dementia; psychogeriatric patients; delirium; psykosomatik;

  Abstract : The aim of this study was to evaluate the diagnostic potentials of four different biochemical markers, serum cobalamin, blood folate, plasma homocysteine and serum methylmalonic acid for diagnosis of cobalamin/folate deficiency in a psychogeriatric population. The second aim was to investigate the relationship between these markers and various clinical and functional parameters of the nervous system in patients with dementia disorders. READ MORE