Search for dissertations about: "elektronisk förvaltning"

Found 3 swedish dissertations containing the words elektronisk förvaltning.

 1. 1. Digitalisering i den offentliga förvaltningen IT, värden och legitimitet

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Ester Andréasson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2015]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; e-government; public administration; digitalisation; legitimacy; values; IT; public reform; e-förvaltning; offentlig förvaltning; digitalisering; legitimitet; värden; IT; reform;

  Abstract : Vi lever i ett samhälle där elektronisk information och kommunikation får en allt större betydelse både i vardags- och arbetslivet. I föreliggande avhandling studeras den utveckling som innebär att offentliga organisationer digitaliseras, det som kan kallas för e-förvaltning. READ MORE

 2. 2. The Role of Enterprise Architecture in Local eGovernment Adoption

  University dissertation from Örebro : Örebro universitet

  Author : Andreas Ask; Örebro universitet.; [2012]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; electronic government; e-government; eGovernment; electronic services; e-services; eService; new public management; NPM; 24 7 agency; convergence; goal-achivement; project management; Enterprise Architecture; EA; elektronisk förvaltning; eFörvaltning; e-förvaltning; elektroniska tjänster; eTjänster; e-tjänster; konvergens; måluppfyllelse; Informatik; Informatics;

  Abstract : eFörvaltning ses som ett medel för att göra kommunalt förvaltningsarbete mer effektivt och interoperabelt. Dock begränsas kommuner av oförmåga att uppnå det vilket försvårar genomförandet av deras uppdrag. READ MORE

 3. 3. Introducing public sector eIDs The power of actors’ translations and institutional barriers

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Fredrik Söderström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; eID; electronic identification; introduction; eGovernment; Actor-Network Theory; institutional pressures; institutional barriers; eID; elektronisk identifiering; införanden; eFörvaltning; aktörsnätverksteori; institutionella tryck; institutionella hinder;

  Abstract : The electronic identification (eID) is a digital representation of our analogue identity used for authentication in order to gain access to personalized restricted online content. Despite its limited and clearly defined scope, the eID has a unique role to play in information society as an enabler of public digital services for citizens as well as businesses and a prerequisite for the development of electronic government (eGovernment). READ MORE