Search for dissertations about: "elektroniska tjänster"

Showing result 1 - 5 of 6 swedish dissertations containing the words elektroniska tjänster.

 1. 1. The Role of Enterprise Architecture in Local eGovernment Adoption

  Author : Andreas Ask; Fredrik Karlsson; Karin Hedström; Eva Söderström; Örebro universitet; []
  Keywords : NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; electronic government; e-government; eGovernment; electronic services; e-services; eService; new public management; NPM; 24 7 agency; convergence; goal-achivement; project management; Enterprise Architecture; EA; elektronisk förvaltning; eFörvaltning; e-förvaltning; elektroniska tjänster; eTjänster; e-tjänster; konvergens; måluppfyllelse; Informatik; Informatics;

  Abstract : eFörvaltning ses som ett medel för att göra kommunalt förvaltningsarbete mer effektivt och interoperabelt. Dock begränsas kommuner av oförmåga att uppnå det vilket försvårar genomförandet av deras uppdrag. READ MORE

 2. 2. Creating new experience for zoo visitors by using media techniques

  Author : Karin Fahlquist; Thomas Mejtoft; Haibo Li; Umeå universitet; []
  Keywords : NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Sociala medier; elektroniska tjänster;

  Abstract : In 2008, the EU project “Digital Djurpark” (Digital Zoo) started as a cooperation between the digital media lab at the department of Applied Physics and Electronics (TFE) at Umeå University and Lycksele Zoo. The technology behind the Digital Zoo project is a wireless sensor network that is placed in the park. READ MORE

 3. 3. Exploring the Effects of ICT on Environmental Sustainability: From Life Cycle Assessment to Complex Systems Modeling

  Author : Mohammad Ahmadi Achachlouei; Åsa Moberg; Göran Finnveden; Lorenz M. Hilty; Chris Preist; KTH; []
  Keywords : ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Information and communication technology ICT ; sustainability assessment; electronic media; tablet; print media; magazine; Internet; energy; environmental impact; life cycle assessment LCA ; System Dynamics; agent-based modeling; differential equations; simulation modeling; complex and dynamic systems modeling; Informations- och kommunikationsteknik IKT ; hållbarhetsbedömning; elektroniska media; surfplatta; tryckta media; tidskrift; Internet; energi; miljöpåverkan; simulering; differentialekvationer; modellering av komplexa och dynamiska system; System Dynamics; livscykelanalys LCA ; agentbaserad modellering; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis; Informations- och kommunikationsteknik; Information and Communication Technology; Industriell ekologi; Industrial Ecology; Tillämpad matematik och beräkningsmatematik; Applied and Computational Mathematics;

  Abstract : The production and consumption of information and communication technology (ICT) products and services continue to grow worldwide. This trend is accompanied by a corresponding increase in electricity use by ICT, as well as direct environmental impacts of the technology. Yet a more complicated picture of ICT’s effects is emerging. READ MORE

 4. 4. Recompetencing : Coping with Digital and Robotic Agents at Work

  Author : Masood Rangraz; Carsten Sørensen; Johan Lundin; Lars Svensson; Anita Mirijamdotter; Högskolan Väst; []
  Keywords : ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; Competence; Digitalization; Robotization; Automation; Material agency; Kompetens; digitalisering; robotteknik; Automation; Work Integrated Learning; Arbetsintegrerat lärande;

  Abstract : Studier av framtiden för arbete och livslångt lärande omfattar ett brett spektrum av teman, inklusive digitaliseringens och robotiseringens inflytande på färdigheter och kompetenser. För att utvärdera effekten av "avancerad" teknologi för kompetens i arbetet kräver många nationella och internationella organisationer och privata konsultföretag åtgärder, levererar förutsägelser och förbereder planer för framtiden. READ MORE

 5. 5. Working with the Fogbow : Design and Reconfiguration of services and Participation in E-Government

  Author : Annelie Ekelin; Sara Eriksen; Tone Bratteteig; Högskolan i Kalmar; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Information Technology; e-government; e-democracy; Technoscience Studies; Informatics; 24-timmarsmyndigheten; serviceutveckling inom offentlig sektor; medborgarperspektiv; Participatory design; eGovernment; technoscience studies; Media Technology; Medieteknik; Informatik; Information Systems;

  Abstract : This thesis is about the metaphors of the rainbow and the fogbow, investigations and evaluations, public Internet monitors, writing women, reflections and discussions about politics, design and democracy. It is also about the ongoing re-structuring of participation in service design within the development of E-Government. READ MORE