Search for dissertations about: "emil avsar"

Found 1 swedish dissertation containing the words emil avsar.

  1. 1. Nonlinear Evolution in High Energy QCD

    University dissertation from Theoretical High Energy Physics

    Author : Emil Avsar; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
    Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Elementarpartikelfysik; quantum field theory; DIS; Elementary particle physics; Saturation; QCD; Small-x Physics; kvantfältteori; High energy interactions; cosmic rays; Kosmisk strålning; högenergi;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish QCD vid höga energier är fortfarande inte väl förstådd. Svårigheter uppkommer ifrån en starkt icke-linjär dynamik, samt från icke-störningsmässiga fenomen. Analytiska beräkningar är oftast möjliga enbart för enkla leksaksmodeller, eller för asymptotiska energier. READ MORE