Search for dissertations about: "energi- och miljöteknik"

Showing result 1 - 5 of 142 swedish dissertations containing the words energi- och miljöteknik.

 1. 1. Energy efficient and economic renovation of residential buildings with low-temperature heating and air heat recovery

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Marcus Gustafsson; KTH.; Högskolan Dalarna.; [2015]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Energiteknik; Energy Technology; iNSPiRE; iNSPiRE;

  Abstract : Byggnader står för omkring 40 % av den totala energianvändningen i EU. Energieffektivisering av byggnader är och fortsätter därför att vara en viktig fråga. READ MORE

 2. 2. Noise in the preschool health and preventive measures

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Fredrik Sjödin; Umeå universitet.; Högskolan i Gävle.; [2012]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Occupational and Environmental Medicine; arbets- och miljömedicin; Noise; hearing disorders; stress; health; occupational environment; preventive measures; intervention;

  Abstract : Avhandlingen baseras på ett samarbete med förskoleverksamheten inom Umeå kommun och har innefattat medverkan från 101 pedagoger i delstudie 1 och 24 pedagoger i en delstudie 2. Studie 1 som redovisas i tre delarbeten, I, II och III, har innefattat personburna och stationära bullermätningar i lekhallar och i matsalar. READ MORE

 3. 3. Energy Efficiency through Thermal Energy Storage Possibilities for the Swedish Building Stock

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Johan Heier; KTH.; Högskolan Dalarna.; [2013]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; thermal energy storage; buildings; energy efficiency; energy savings; peak load reduction; Swedish building stock; termisk energilagring; byggnader; energieffektivisering; energibesparing; toppbelastningsutjämning; Sveriges byggnadsbestånd; Värmelagring i byggnader;

  Abstract : Behovet av värme och kyla i byggnader utgör en betydande del av ett lands totala energianvändning och att reducera detta behov är av yttersta vikt för att nå nationella samt internationella mål för minskad energianvändning och minskade utsläpp. En viktig väg för att nå dessa mål är att öka andelen förnyelsebar energi för kylning och uppvärmning av byggnader. READ MORE

 4. 4. A methodology to assess impacts of energy efficient renovation - A Swedish case study

  University dissertation from Gävle : Gävle University Press

  Author : Ricardo Ramirez Villegas; Ricardo Ramírez Villegas; Högskolan i Gävle.; Högskolan Dalarna.; [2017]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Buildings; renovation; greenhouse gases emissions; district heating; energy efficiency; building environmental assessment tools; energy use; heating; Byggnader; renovering; växthusgasutsläpp; fjärrvärme; energieffektivisering; byggnadsmiljöprestanda verktyg; energianvändning; värme; Energy; Forests and Built Environments; Energi; skog och byggd miljö;

  Abstract : Den Europeiska Unionen har som målsättning att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser med 40 % till året 2030 jämfört med 1990. Byggnader har identifierats som ett område med stor potential för utsläppsminskningar om de energieffektiviseras. READ MORE

 5. 5. Heating of buildings from a system perspective

  University dissertation from Västerås : Mälardalen University

  Author : Moa Swing Gustafsson; Mälardalens högskola.; Högskolan Dalarna.; [2019]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Energy- and Environmental Engineering; energi- och miljöteknik; Energy and Built Environments; Energi och samhällsbyggnad;

  Abstract : Energy efficiency measures in buildings are considered to have great potential for reducing total energy use, and contribute to a reduced climate and environmental impact. In Sweden, however, there is a focus on bought energy, which does not always reflect the environmental and climate impact. READ MORE