Search for dissertations about: "enkät"

Showing result 1 - 5 of 89 swedish dissertations containing the word enkät.

 1. 1. Dilemmas in palliative chemotherapy when approaching end-of-life

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Ulla Näppä; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2014]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; onkologi; Oncology; cancer; chemotherapy; decision-making; dilemma; palliative care; performance status; questionnaire; registered nurse; kyselylomake; ongelma; palliatiivinen hoito; päätöksenteko; sairaanhoitaja; sytostaattihoito; syöpä; yleistila; allmäntillstånd; beslutsprocess; cancer; cytostatika; dilemma; enkät; palliativ vård; sjuksköterska;

  Abstract : Bakgrund Cytostatikabehandling som ges vid obotlig cancersjukdom kan minska tumörbörda och besvärande symtom som t. ex smärta. Behandlingen ökar livskvalitet och överlevnadstid i många fall och bör därför erbjudas alla patienter som kan ha nytta av den. Dock är cytostatika potenta läkemedel som kan ge besvärliga biverkningar. READ MORE

 2. 2. Lymphedema and Health-Related Quality of Life

  University dissertation from Lund University: Faculty of Medicine

  Author : Pia Klernäs; [2017]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Lymphedema; Sensitivity; Responsiveness; Reliability; Validity; PROM; Questionnaire; Quality of life; Psychometric testing; lymfödem; Livskvalitet; psykometriska tester; reliabilitet; sensitivitet; validitet; responsiveness; enkät;

  Abstract : The overall aim of this thesis was to develop a lymphedema-specific instrument for measuring health-related quality of life (HRQoL) and to evaluate how persons with lymphedema experience HRQoL. Lymphedema is defined as swelling in one or more parts of the body that is due to impaired lymph drainage and transport. READ MORE

 3. 3. Sustainable Intermodal Supply of Biofuels

  University dissertation from Göteborg : University of Gothenburg

  Author : Fawad Awais; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; biobränsle; transport; logistik; enkät; logistiska utmaningar; marknad; hållbarhet;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Oral health and self-perceived oral treatment need of adults in Sweden

  University dissertation from Malmö University

  Author : Nina Lundegren; Malmö University.; [2012]
  Keywords : ODONTOLOGY; ODONTOLOGI; Medicine;

  Abstract : The main aim of this thesis was to study the oral health and the self-perceived oral treatment need of adults in Sweden. The first step was to analyse the self-perceived oral treatment need in a random national sample of young adults (20 to 25-year-olds). This study used one patient and one dentist questionnaire. READ MORE

 5. 5. Prerequisites and Possibilities for Manufacturing Companies to Prioritize and Manage Occupational Health and Safety

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Hasse Nordlöf; Högskolan i Gävle.; Högskolan i Gävle.; Uppsala universitet.; [2015]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Medicinsk vetenskap; Medical Science; Occupational health and safety OHS ; Small and medium-sized enterprizes SMEs ; Professional roles; Company size; Safety culture; Financial performance; Systematische Handhabung von Sicherheit und Gesundheit; Arbeitsschutzmanagementsystem AMS ; Kleine und mittlere Unternehmen KMU ; Berufsrollen; Unternehmensgröße; Sicherheitskultur; Finanzleistung; Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM ; Små och medelstora företag SMF ; Yrkesroller; Företagsstorlek; Säkerhetskultur; Finansiella nyckeltal;

  Abstract : Arbetsmiljölagen kräver att människors hälsa och säkerhet på arbetet ska tryggas genom att risker kontinuerligt ska bedömas och åtgärdas. Många företag saknar idag ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) som uppfyller lagens krav fullt ut. Istället tycks andra dagliga aktiviteter ha högre prioritet. READ MORE