Search for dissertations about: "erfarenheter"

Showing result 1 - 5 of 259 swedish dissertations containing the word erfarenheter.

 1. 1. Hemförlossningar i Sverige 1992-2005 : : Förlossningsutfall och kvinnors erfarenheter

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Women's and Children's Health

  Author : Helena Lindgren; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2008]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Planned home birth; national study; birth outcome;

  Abstract : Hemförlossningar i Sverige 1992-2005. Förlossningsutfall och kvinnors erfarenheter. Detta är den första nationella undersökningen av planerade hemförlossningar i Sverige. I studierna har vi avsett att studera kvinnor som fött eller planerat att föda barn hemma under perioden 1/1 1992 till och med 30/6 2005. READ MORE

 2. 2. Skrubbsår : Berättelser om ur hiv föreställs och erfars i samtida Sverige

  University dissertation from Makadam Förlag

  Author : Desireé Ljungcrantz; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HlV; experiences; interviews; popular culture; cultural studies gender; health; intersectionality; vulnerability; queer; phenomenology; liveability; creative writing; auto-fiction; hiv; erfarenheter; intervjuer; populärkultur; kulturstudie; genus; hälsa; normer; intersektionalitet; sårbarhet; queer; fenomenologi; levbarhet; kreativt skrivande; autofiktion;

  Abstract : Avhandlingen är en tvärvetenskaplig kulturstudie som utforskar föreställningar om och erfarenheter av hiv som kronisk sjukdom i Sverige under 2005–2014. Analysen av ett antal hiv-berättelser sker tillsammans med en teoretisk sammanflätning i form av den queera sårbarhetens och sjukdomens fenomenologi, samt genom de feministiska figurationerna hiv-tröskeln, skrubbsår, plåster och gruskorn. READ MORE

 3. 3. Living with head and neck cancer a health promotion perspective - a qualitative study

  University dissertation from Göteborg : Nordic School of Public Health

  Author : Margereth Björklund; Högskolan Kristianstad.; [2010]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; Head and neck cancer; public health; health promotion; empowerment; qualitative methods; everyday living; nursing; Huvud-halscancer; folkhälsa; hälsofrämjande; egenmakt; kvalitativa metoder; levda erfarenheter; omvårdnad;

  Abstract : Syfte och bakgrund: Avhandlingens övergripande syfte var att få en djupare förståelse för personer med huvud – halscancer vardagsliv samt vad som främjar deras hälsa och välbefinnande d v s ett salutogent synsätt. Kroniska sjukdomstillstånd såsom cancer räknas numera till de stora folksjukdomarna och vid huvud – halscancer är vikten av ett fungerande vardagsliv emellertid ett ofta förbisett folkhälsoproblem. READ MORE

 4. 4. Evidens och existens. Evidensbaserad undervisning i ljuset av lärares erfarenheter

  University dissertation from Göteborg : University of Gothenburg

  Author : Magnus Levinsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. Erfarenheter av stigmatisering och diskriminering bland personer med psykisk sjukdom

  University dissertation from Lunds universitet

  Author : Bertil Lundberg; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2010]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; self-esteem; sense of coherence; empowerment; social network; sociodemographic and clinical factors; lived experience; beliefs of devaluation ¬discrimination; mental illness; rejection experiences; subjective quality of life.;

  Abstract : The overall aim of this thesis is to 1) investigate the prevalence of stigmatizing experiences and beliefs of devaluation and discrimination among persons with mental illness, and 2) to investigate the relationship between beliefs of devalua¬tion/¬discrimination, rejection experiences and sociodemographic/clinical patient characteristics, social networks, self esteem, empowerment and subjective quality of life. The thesis comprises four papers. READ MORE