Search for dissertations about: "expertis"

Showing result 1 - 5 of 23 swedish dissertations containing the word expertis.

 1. 1. Taking Advantage of Institutional Possibilities and Network Opportunities : Analyzing Swedish Strategic Action in EU Negotiations

  University dissertation from Department of Political Science, Lund University

  Author : Matilda Broman; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; tactics; mediation; framing; coalition-building; expertise; procedural tactics; manipulation; leadership; co-decision procedures; networks; rational institutionalism; openness; European Parliament; transparency; REACH; Sweden; Council Presidencies; negotiations; EUrationell institutionalism; EU; förhandlingar; Sverige; öppenhet; ordförandeskap; Europaparlamentet; ledarskap; expertis; medling och koalitionsbyggande;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens utgångspunkt är att EU:s medlemsstater agerar mer taktiskt när starka nationella intressen står på spel. I den här studien analyseras Sveriges strategiska agerande i öppenhetsfrågan och i relation till en ny europeisk kemikalielagstiftning. READ MORE

 2. 2. Working Together Exploring Relational Tensions in Swedish Academia

  University dissertation from Uppsala : Department of Social and Economic Geography

  Author : Tobias Fridholm; Uppsala universitet.; [2010]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic geography; Relational tensions; Academic research; Academic entrepreneurship; Research commercialization; Creativity; Creative milieus; Innovation; Innovation systems; Trust; Authority; Research policy; Triple helix; Biotechnology; Swedish research; Universities; Expertise; Professionalism; Professions; Research collaboration; Collaborations; Research funding; Ekonomisk geografi; Relationella spänningar; Akademisk forskning; Akademiskt entreprenörskap; Forskningskommersialisering; Kreativitet; Kreativa miljöer; Innovation; Innovationssystem; Tillit; Auktoritet; Forskningspolitik; Trippel helix; Bioteknik; Svensk forskning; Universitet; Expertis; Professioner; Professionalism; Samverkan; Tredje uppgiften; Forskningsfinansiering; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Abstract : This study explores the basic social conditions for high-quality university research, and focuses on research in science and technology in Sweden. Swedish research policy has adopted more of a market perspective on academic research and its role in society. READ MORE

 3. 3. Focus on Chronic Disease through Different Lenses of Expertise Towards Implementation of Patient-Focused Decision Support Preventing Disability: The Example of Early Rheumatoid Arthritis

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Örjan Dahlström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Clinical Decision Support; Rheumatology; Prognosis; Disability; Fatigue; Knowledge Engineering; Kliniskt beslutsstöd; reumatologi; prognos; funktionshinder; trötthet; kunskapsmodellering; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning;

  Abstract : Introduction: Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic inflammatory disease. Treatment strategies emphasize early multi-professional interventions to reduce disease activity and to prevent disability, but there is a lack of knowledge on how optimal treatment can be provided to each individual patient. READ MORE

 4. 4. Care and treatment of women with inflammatory symptoms of the breast during lactation

  University dissertation from Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Author : Linda J. Kvist; Karlstads universitet.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; Nursing Science; Omvårdnad; fd vårdvet. ; acupuncture; antibiotics; breast abscess; breastfeeding; care interventions; inflammatory symptoms; breast inflammation; care; lactation mastitis; treatment; akupunktur; antibiotika; behandling; bröstinflammation; omvårdnad; mastit; amning; bröstabscess; interventioner; mjölkstockning;

  Abstract : Vård och behandling av kvinnor med inflammation i brösten under amningsperiodenBröstinflammation orsakar stort obehag för ammande mödrar och innebär en risk för att amning avslutas i förtid. Det finns ringa kunskap om effekterna av interventioner, inkluderande akupunktur, som används vid vård av dessa kvinnor. READ MORE

 5. 5. Transparency for future semi-automated systems effects of transparency on operator performance, workload and trust

  University dissertation from Örebro : Örebro university

  Author : Tove Helldin; Högskolan i Skövde.; Högskolan i Skövde.; Örebro universitet.; [2014]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Technology; Teknik; Skövde Artificial Intelligence Lab SAIL ; Skövde Artificial Intelligence Lab SAIL ; Semi-automation; trust; system transparency; meta-information; information fusion; Datavetenskap; Computer Science; semi-automation; semiautomation; tillit; systemtransparens; informationsfusion;

  Abstract : Fler och fler komplexa semiautomatiserade system utvecklas idag, vilka hjälper operatörer att samla in och analysera data och information och även att rekommendera beslut och agera på dessa. Det yttersta målet med implementeringen av automatiserade system är ofta att hjälpa operatörerna att fatta bättre beslut snabbare och samtidigt minska deras arbetsbelastning. READ MORE