Search for dissertations about: "föräldraskap"

Showing result 1 - 5 of 19 swedish dissertations containing the word föräldraskap.

 1. 1. Involved Parenthood : Everyday Lives of Swedish Middle-Class Families

  Author : Lucas Forsberg; Karin Aronsson; Helle Rydstrøm; Annette Lareau; Linköpings universitet; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Childcare; family life; home-school relations; homework; household work; parenthood; subjectivity; gender; ethnography; video-based observations; Föräldraskap; familjeliv; hushållsarbete; barnomsorg; hem-skolarelationer; läxor; normer; subjektivitet; genus; etnografi; videoobservationer; Children; Barn;

  Abstract : The dissertation studies how 16 Swedish middle-class parents understand and form their parenthood in everyday life. The focus is set on how they involve themselves in their children’s care and education, and how parental identities are negotiated in relation to cultural norms on parenthood. READ MORE

 2. 2. Timing parenthood : Independence, family and ideals of life

  Author : Disa Bergnéhr; Gunilla Halldén; Ann Phoenix; Linköpings universitet; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; fertility; postponed parenthood; timing parenthood; family formation; ideals of life; independence; belonging; risk; discourse analysis; focus group method.; fertilitet; uppskjutet barnafödande; tid för föräldraskap; familjebildning; livsideal; oberoende; tillhörighet; risk; diskursanalys; fokusgruppsmetod.; Children; Barn;

  Abstract : Föreliggande arbete är en kvalitativ studie som behandlar valet att bli förälder. Det som undersöks är svenska unga vuxnas samtal kring när tiden är rätt för att bli förälder, livet som förälder kontra livet utan barn, det ideala livet, det goda föräldraskapet och en bra barndom. READ MORE

 3. 3. Antenatal preparation for the early parenthood period. Development and feasibility of an evidence-based programme for antenatal parental preparation

  Author : Petra Pålsson; Barns och familjers hälsa; []
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Föräldraförberedelse; föräldraskap; mamma; pappa; barnmorska; tilltro till egen förmåga; amning; mödrahälsovård; graviditet; komplex intervention; Prenatal education; parenthood; mother; father; midwife; self-efficacy; breastfeeding; antenatal care; pregnancy; complex intervention;

  Abstract : Parents often feel inadequately prepared for challenges of early parenthood. This thesis aimed to develop an evidence-based programme for antenatal preparation for early parenthood and to test its feasibility. The Medical Research Council’s framework for development and evaluation of complex interventions was used to design the three studies. READ MORE

 4. 4. The Knowledgeable Parent : Ideologies of Communication in Swedish Health Discourse

  Author : Linnea Hanell; Mona Blåsjö; Anders Björkvall; Rodney H. Jones; Stockholms universitet; []
  Keywords : HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; child care; health communication; knowledge; language ideology; linguistic anthropology; mediated discourse analysis; parenting; sociolinguistics; the welfare state; föräldraskap; hälsokommunikation; kunskap; lingvistisk antropologi; medierad diskursanalys; sociolingvistik; språkideologi; välfärdsstaten; Scandinavian Languages; nordiska språk;

  Abstract : This thesis explores the communication of health knowledge among new parents in Sweden. Based on three separate studies, the thesis employs a selection of theoretical concepts and methodological approaches, mainly originating from mediated discourse analysis and linguistic anthropology. READ MORE

 5. 5. Struggling with parenthood after an upbringing with substance abusing parents

  Author : Eva Landegren Tedgård; Barn- och ungdomspsykiatri; []
  Keywords : Föräldraskap; Missbruk; parentifiering; tvärsnittstudie; Kvalitativ metod; ursprungsfamilj; barnpsykiatri; Parenting; Substance abuse; Child psychiatry; parentification; cross sectional; Qualitative Research; family of origin;

  Abstract : .... READ MORE