Search for dissertations about: "förlag"

Showing result 1 - 5 of 84 swedish dissertations containing the word förlag.

 1. 1. Andelivets agitator : : J A Eklund, kristendomen och kulturen

  University dissertation from Norma förlag

  Author : Johan Sundeen; Högskolan i Borås.; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; teologi; kristendom; historia; Culture; cultural struggle; public theology; Christianity; personalism; idealism; spiritual life; history.; humanities; naturalism; science; nationalism;

  Abstract : The purpose of this thesis is to study the formation of opinions in issues related to the problem area of Christianity and culture of Public Theologian J A Eklund (1863-1945). The concept of Public Theologian refers to a theologian, who by participating in the cultural debate, strives to convince the public that Christianity is a superior theory of life even in modern society, and of Christianity’s relevance in every area of society. READ MORE

 2. 2. Skrubbsår : Berättelser om ur hiv föreställs och erfars i samtida Sverige

  University dissertation from Makadam Förlag

  Author : Desireé Ljungcrantz; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HlV; experiences; interviews; popular culture; cultural studies gender; health; intersectionality; vulnerability; queer; phenomenology; liveability; creative writing; auto-fiction; hiv; erfarenheter; intervjuer; populärkultur; kulturstudie; genus; hälsa; normer; intersektionalitet; sårbarhet; queer; fenomenologi; levbarhet; kreativt skrivande; autofiktion;

  Abstract : Avhandlingen är en tvärvetenskaplig kulturstudie som utforskar föreställningar om och erfarenheter av hiv som kronisk sjukdom i Sverige under 2005–2014. Analysen av ett antal hiv-berättelser sker tillsammans med en teoretisk sammanflätning i form av den queera sårbarhetens och sjukdomens fenomenologi, samt genom de feministiska figurationerna hiv-tröskeln, skrubbsår, plåster och gruskorn. READ MORE

 3. 3. Att se stjärnor på ljusa dagen. Förvandling och försoning i August Strindbergs En blå bok

  University dissertation from Ellerströms förlag

  Author : Astrid Regnell; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Platon; alchemy; conversion; synthesis; Johann Arndt; August Strindberg; devotional literature; Zones of the Spirit; Goethe; literature of meditation; En blå bok; transmutation; transformation; Swedenborg; Comparative literature; Litteraturvetenskap;

  Abstract : Abstract Regnell, Astrid: Att se stjärnor på ljusa dagen. Förvandling och försoning i August Strindbergs En blå bok. Seeing stars in broad daylight. Transformation and Reconciliation in August Strindberg’s Zones of the Spirit. READ MORE

 4. 4. The Russian Communist party and the sovietization of Ukraine : a study in the Communist doctrine of the selfdetermination of nations

  University dissertation from Stockholm : Norstedts Förlag

  Author : Jurij Borys; Stockholms högskola.; [1960]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. Förrättsligande. En studie av rättens risker och möjligheter med fokus på patientens ställning

  University dissertation from Bokbox förlag

  Author : Leila Brännström; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; law in the field of health care; patients’ rights; the legal position of the patient; Weber; Habermas; Foucault; conceptions of law; ethical and political approaches; legal approaches; judicial supremacy; regulation through legal norms; constitutional norms; Rancière; law and politics; emancipatory politics; political discourse; legal discourse; judicialization; juridification;

  Abstract : The aim of the present doctoral thesis is to study and conceptualize juridification as a phenomenon. This aim comprises analyzing the theories through which juridification as an empirical development is interpreted. In this thesis juridification signifies displacements towards legal discourse. READ MORE