Search for dissertations about: "förvaltningskunskap"

Showing result 1 - 5 of 35 swedish dissertations containing the word förvaltningskunskap.

 1. 1. Reframing and Resolving Conflict : Israeli-Palestinian Negotiations 1988-1998

  University dissertation from Lund University Press

  Author : Karin Aggestam; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; conflict; Palestine; Political and administrative sciences; PLO; Israel; negotiations; peace process; Middle East; resolving; reframing; resolution; transformation; diplomacy; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Abstract : The mutual recognition between Israel and the PLO in 1993 signalled a major shift in the Israeli-Palestinian conflict. This study examines, both theoretically and empirically, the basic question of how meaning of conflict may change and how conflict may be resolved. READ MORE

 2. 2. A Quest for Legitimacy : Debating UN Security Council Rules on Terrorism and Non-proliferation

  University dissertation from Department of Political Science, Lund University

  Author : Anette Ahrnens; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences; law-making; hegemonic international law; non-proliferation; terrorism; UNSCR 1540; UNSCR 1373; United States; sovereign equality; power; Security Council; United Nations; legitimacy; international relations; international law; Political and administrative sciences; Samhällsvetenskaper; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Efter terroristattackerna den 11 september 2001 har FN:s säkerhetsråd - med USA i spetsen - radikalt utvidgat sina egna befogenheter när det gäller att upprätthålla internationell fred och säkerhet genom att anta resolutioner som i praktiken är lagstiftande. Resolution 1373 (som behandlar terrorism) och resolution 1540 (som behandlar spridning av massförstörelsevapen till icke-statliga aktörer) innehåller juridiskt bindande beslut som ålägger alla FN:s medlemsstater att vidta en mängd åtgärder för att bekämpa dessa två företeelser. READ MORE

 3. 3. The Gulf Cooperation Council : Its Nature and Achievements

  University dissertation from Department of Political Science, Lund University

  Author : Reyadh Alasfoor; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political and administrative sciences; Politisk historia; Political history; Arabian Gulf; integrative and disintegrative factors; regional hegemons; integration; Tribal Structure; democracy; Peace and conflict research; polemology; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Freds- och konfliktforskning;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Storbritannien beslutade sig 1968 för att lämna bakom sig sina koloniala intressen i Persiska gulfen senast 1971. Det brittiska beslutet ledde till att de arabiska gulfstaterna Kuwait, Bahrain, Saudiarabien, Qatar, Förenade Arabemiraten och Oman i sin tur började undersöka möjliga samarbetsformer för att möta en ny tids osäkerhet och hot. READ MORE

 4. 4. Trust, Threat, and Stable Peace. : Swedish Great Power Perceptions 1905-1939

  University dissertation from Lund University

  Author : Rikard Bengtsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Baltic Sea; Sweden; international relations; democracy; peace; security; confidence; Distrust; trust; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Abstract : This study is ultimately concerned with the attainment of stable peace in international affairs. The notion of stable peace-understood as military conflict resolution being unthinkable, no matter the severity of a conflict-rivals traditional accounts of the logic of international relations. READ MORE

 5. 5. Exploring Responsibility : Public and Private in Human Rights Protection

  University dissertation from Department of Political Science, Lund University

  Author : Magdalena Bexell; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; transnational oil corporations; NGOs; global governance; international norms; responsibility; accountability; public-private; corporate social responsibility; human rights; international relations; Human Rights; Political and administrative sciences; förvaltningskunskap; Mänskliga rättigheter; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Distinktionen mellan offentligt och privat är en djupt rotad princip för organisering av samhället och dess olika sfärer, såväl inom stater som internationellt. Ett exempel på detta ser vi i utformningen av det internationella försvaret för mänskliga rättigheter som byggts upp sedan det andra världskrigets slut. READ MORE