Search for dissertations about: "financial management thesis pdf"

Showing result 1 - 5 of 163 swedish dissertations containing the words financial management thesis pdf.

 1. 1. Industrial Management Models with Emphasis on Construction Waste

  University dissertation from Department of Construction and Architecture, Lund Institute of Technology

  Author : Jan Stenis; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Environmental technology; Miljöteknik; Commercial and industrial economics; ekonomisk politik; ekonomiska system; ekonomisk teori; Management of enterprises; Industriell ekonomi; Technological sciences; management; Företagsledning; Building construction; Teknik; Byggnadsteknik; Ekologi; Ecology; sustainable development; Polluter-Pays Principle; contribution margin analysis; cost benefit analysis; construction waste; Economic models; integrated industrial waste management; kontroll av utsläpp; pollution control; Economics; Environmental Law; Morallära; Moral science; Miljömedicin; Environmental health; Miljörätt; economic theory; econometrics; economic systems; Nationalekonomi; ekonometri; economic policy;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avfallshantering ägnas nuförtiden ett ökande intresse. Detta verk syftar till att analysera hur vanligt förekommande företagsekonomiska modeller och metoder liksom principen om att förorenaren betalar (The "Polluter-Pays Principle" (PPP)), generellt kan appliceras på management av avfallshantering och specifikt på segregering av olika avfallsfraktioner i syfte att medge miljömässig optimering av fraktionering av enkannerligen industriellt avfall och byggavfall. READ MORE

 2. 2. Creating New Attention in Management Control

  University dissertation from Uppsala : Företagsekonomiska institutionen

  Author : Erik Bjurström; Uppsala universitet.; [2007]
  Keywords : Business studies; Attention; Attention-directing; Attention-based view of the firm; Framing; Sensemaking; Practice; Practice theory; Knowledge Management; Management Control; Management Accounting; Performance Measurement; Performance Management; Non-financial; Human Resources; Intangible Assets; Employee Health; Företagsekonomi; Business Studies; företagsekonomi;

  Abstract : The need to focus and economize on scarce attention is increasingly being acknowledged within management accounting and control literature. The aim of this study is to investigate how practitioners go about creating new concepts and measurements to induce attention towards new issues and as-pects of strategic importance for the organization. READ MORE

 3. 3. Urban poverty, social exclusion and social housing finance. The case of PRODEL in Nicaragua

  University dissertation from Lund University, Housing Development & Management

  Author : Alfredo Stein; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Urban poverty; Microfinance; Social exclusion; Social housing finance; Central America; Asset accumulation; Infrastructure; Financial inclusion; Nicaragua; International donors;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avsikten med denna avhandling är att förstå de viktiga begreppsmässiga och operativa utmaningar som internationella biståndsgivare, liksom offentliga och privata institutioner, möter när man utformar och genomför alternativa former av sociala bostadsfinansiering som skall vara inkluderande för den fattiga urbana befolkningen. Avhandllingen försöker besvara tre frågor, baserat på en studie av verksamheten vid stiftelsen PRODEL i tre städer i Nicaragua: - Vilka är begränsningarna som den fattiga urbana befolkningen möter i finansieringen av det stegvisa byggandet av sin privata bostad och kollektiva tillgångar? - Hur kommer det sig att mikrofinansiering av bostäder inte alltid når de fattigaste urbana grupperna? - Hur påverkas internationella biståndsgivare och regeringar i sin politik, och lokala finansieringsinstitutioner, av motsatsförhållandet i målen att uppnå finansiell hållbarhet och ökad finansiell inkludering? För att besvara dessa frågor använder författaren ett realistiskt tillvägagångssätt liksom även en kritisk fallstudiemetodik lånad från disciplinerna statsvetenskap och historia, för att förklara trender och komplexiteter i ämnet. READ MORE

 4. 4. Bank risk management How do bank employees deal with risk at the strategic and operational levels?

  University dissertation from Sundsvall : Mid Sweden University

  Author : Alexander Rad; Mittuniversitetet.; [2017]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Banks; Bank employees; Bank lending; Risk management; the Basel Accords; Global financial crisis; Banker; Bankanställda; Basel-standarden; den globala finanskrisen; Kreditgivning; Riskhantering;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. Improvement of Labour Performance and Productivity in Uganda´s Building Industry

  University dissertation from Construction Management, Department of Construction Sciences, Lund University

  Author : Henry Mwanaki Alinaitwe; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; performance improvement; Labour productivity; building industry; Uganda;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Nivån på arbetsproduktivitet är särskilt betydelsefull i utvecklingsländer där det mesta av byggnadsarbetet utförs manuellt. Tidigare forskning har konstaterat att produktiviteten i byggindustrin är låg och i några fall sjunkande. READ MORE