Search for dissertations about: "fonologisk medvetenhet"

Found 1 swedish dissertation containing the words fonologisk medvetenhet.

  1. 1. Sounds of silence Phonological awareness and written language in children with and without speech

    University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

    Author : Janna Ferreira; Jerker Rönnberg; Åsa Wengelin; Stefan Gustafson; Annika Dahlgren Sandberg; [2007]
    Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; phonological awareness; intervention; motor speech impairment; reading impairment; reading; spelling; literacy; läshandikapp; läsning; stavning; läs- och skrivförmåga; fonologisk medvetenhet; intervention; talhandikapp; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning;

    Abstract : Avhandlingens övergripande syfte var att undersöka fonologisk medvetenhet och skriftspråklig förmåga hos talande eller icke-talande barn, med lässvårigheter eller motoriska talsvårigheter. De huvudsakliga fynden i denna avhandling var: (1) För barn med lässvårigheter som befinner sig på en tidig nivå i sin läsutveckling bör intervention kring läs- och skrivförmågor fokusera på barnets svaghet snarare än styrkan vad gäller ordavkodning. READ MORE