Search for dissertations about: "fysisk planering"

Showing result 1 - 5 of 21 swedish dissertations containing the words fysisk planering.

 1. 1. Friluftsliv och naturturism i kommunal fysisk planering

  University dissertation from Karlskrona : Blekinge Institute of Technology

  Author : Lena Petersson Forsberg; Blekinge Tekniska Högskola.; [2012]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Outdoor recreation; public interest; friluftsliv; allmänt intresse; planeringslagstiftning; fysisk planering; naturturism; allmänintresse; intresseavvägning;

  Abstract : Denna avhandling syftar till att belysa hur friluftsliv och naturturism hanteras i den kommunala fysiska planeringen. Detta diskuteras i relation till myndigheters uttalade policys där vikten av friluftsliv framhålls och allmänhetens attityder till friluftsliv. READ MORE

 2. 2. Information on recreation and tourism in spatial planning in the Swedish mountains Methods and need for knowledge

  University dissertation from Karlskrona : Blekinge Institute of Technology

  Author : Tuomas Vuorio; Mittuniversitetet.; Blekinge Tekniska Högskola.; [2003]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi; Fysisk planering; Spatial Planning; Outdoor Recreation; Nature Tourism; Visitor Monitoring;

  Abstract : Effektiv fysisk planering i fjällen förutsätter tillförlitlig och bra kunskap om turism och friluftsliv. Kommunerna behöver lämplig data att basera sin planering på. En förutsättning för effektivare kunskapsförsörjning är forskning och utveckling av metoder. READ MORE

 3. 3. Demanding Certainty A Critical Examination of Swedish Spatial Planning for Safety

  University dissertation from Blekinge Tekniska Högskola

  Author : Lina Berglund Snodgrass; Blekinge Tekniska Högskola.; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; safety; fear; public life; spatial planning; Sweden; agonistic theory; knowledge; gender; trygghet; rädsla; offentligt liv; fysisk planering; Sverige; agonistisk teori; kunskap; genus;

  Abstract : This dissertation constitutes a critical examination of Swedish spatial planning for safety. Spatial planning for safety rests on a number of assumptions about the desired order of the world. These assumptions appear as given and unproblematic, making the formulation of alternatives appear unnecessary. READ MORE

 4. 4. The Spatial Distribution of Precipitation in Scania, Southern Sweden. Observations, model simulations and statistical downscaling

  University dissertation from Maj-Lena Linderson, Dept. of Physical Geography and Ecosystems Analysis, Lund University, Sölvegatan 13, 223 62 Lund, Sweden

  Author : Maj-Lena Linderson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; physical geography; Geologi; fysisk geografi; Geology; statistical downscaling; atmospheric circulation; spatial distribution; precipitation; Scania; Sweden;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Förståelsen av klimatets naturliga variation och dess förändring i regional skala är av grundläggande betydelse för planering och skötsel av ett hållbart samhälle. Nederbörden är en av huvudkomponenterna i den hydrologiska cykeln och har betydande inverkan på såväl vattentillgång som risker för tex översvämningar. READ MORE

 5. 5. Urban Design and Outdoor Thermal Comfort in Warm Climates. Studies in Fez and Colombo

  University dissertation from Housing development & management

  Author : Erik Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; marklära; geomorfologi; Fysisk geografi; climatology; cartography; pedology; geomorphology; Physical geography; Urban planning; Urban design; Urban climate; Tropical areas; Thermal comfort; Sri Lanka; Planning regulations; Morocco; Microclimates; Land-use; Fez; Humid tropics; Colombo; Developing countries; Climatic design; Climate; Arid zones; Built environment; Physical planning; kartografi; klimatologi; Town and country planning; Stads- och glesbygdsplanering; Fysisk planering;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I många utvecklingsländer i tropiska klimat leder den snabba urbaniseringen till många problem, bl a försämrad termisk komfort i utemiljön. Detta har negativa följder för människors hälsa och välbefinnande och påverkar sociala och kommersiella aktiviteter utomhus negativt. READ MORE