Search for dissertations about: "gastric cancer"

Showing result 1 - 5 of 128 swedish dissertations containing the words gastric cancer.

 1. 1. Genomic Profiling, Mutations and Deranged Signaling in Esophageal Cancer and Hereditary Colorectal Cancer

  University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine

  Author : Anna Isinger Ekstrand; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Esophageal cancer; hereditary cancer; HNPCC; copy number analysis; CGH; gene expression; Wnt; PIK3CA; CHEK2; gastric cancer; colorectal cancer;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Varje år drabbas i världen ca 3 miljoner individer av cancer i mag-tarmkanalen. Stora skillnader finns i incidens med magsäckscancer och matstrupscancer särskilt vanliga i utvecklingsländer, medan tjock- och ändtarmscancer är en av de vanligaste tumörtyperna i västvärlden. READ MORE

 2. 2. Tumors associated with Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer: Defective Mismatch Repair and Familial Risk of Cancer

  University dissertation from Department of Oncology, Clinical Sciences, Lund University

  Author : Kajsa Ericson Lindquist; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer; Multiple Tumors; Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer; Cytology; Cohort study; Population based; Familial Risk of Cancer; Immunohistochemistry; MSH2; MSH6; MLH1; Microsatellite Instability; Soft Tissue Sarcomas; Cancer of the Upper Urinary Tract; Cancer of the Small Intestine; Colorectal Cancer;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Defekt mismatch-reparation och familjär cancerrisk Cancer är på cellnivå en genetisk sjukdom. Förändringar i cellens arvsmassa (DNA) drabbar tre huvudtyper av gener; onkgener, tumörsuppressorgener och DNA-reparationsgener. Onkgener är en grupp gener som befrämjar cellens tillväxt. READ MORE

 3. 3. Carbonate Ions and Gastric Cancer

  University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine

  Author : Roy Ehrnström; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine human and vertebrates ; ODC; COX-2; inflammation; Wistar rats; duodenogastric reflux; Medicin människa och djur ; proliferation; gastrojejunostomy; carbonate ions; Experimental gastric cancer;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Nästan en miljon nya fall av magsäckscancer diagnostiseras årligen världen över. Även om frekvensen har fallit dramatiskt de senaste åren så är magsäckscancern fortfarande den näst vanligaste orsaken till död i cancer sett ur ett världsperspektiv. READ MORE

 4. 4. Genetic epidemiology of prostate cancer

  University dissertation from Umeå : Umeå university

  Author : Fredrik Wiklund; Umeå universitet.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Oncology; prostate cancer; epidemiology; genetics; linkage analysis; genome-wide scan; Onkologi; MEDICINE Surgery Oncology; MEDICIN Kirurgi Onkologi; Oncology; onkologi;

  Abstract : Prostate cancer is a major health burden throughout the world, yet the etiology of prostate cancer is poorly understood. Evidence has accumulated supporting the existence of a hereditary form of this disease. READ MORE

 5. 5. Psychological responses to gastrointestinal cancer

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Karin Nordin; Uppsala universitet.; [1998]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Oncology; Gastrointestinal cancer; coping; anxiety; depression; subjectivedistress; prediction; psychometric analysis; Onkologi; MEDICINE Surgery Oncology; MEDICIN Kirurgi Onkologi; Oncology; onkologi;

  Abstract : The overall aim of the present thesis is to gain knowledge about psychological distress and adjustment in gastrointestinal cancer patients (colon, rectum, gastric, pancreatic or biliary) at various phases of their disease.Reactions to the diagnosis, anxiety, depression and coping were investigated in newly diagnosed patients (n=139). READ MORE