Search for dissertations about: "grassland species"

Showing result 1 - 5 of 50 swedish dissertations containing the words grassland species.

 1. 1. Soil phosphorus – a multidimensional resource that plays an important role for grassland plant species richness

  Author : Jakob Sandberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; niche dimension; nutrient limitation; niche differentiation; competition; soil nitrogen; soil phosphorus; plant diversity; species richness; Grassland; land use; landscape scale;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Markfosfor och mångfald av växter i svenska gräsmarker – en populärvetenskaplig sammanfattning Olika typer av gräsmarkshabitat innehåller en stor och viktig del av mångfalden av växtarter i Skandinavien och i norra Europa. En stor del av arterna är knutna till kulturlandskapet och des's äldre hävdformer. READ MORE

 2. 2. Small remnant habitats Important structures in fragmented landscapes

  University dissertation from Stockholm : Department of Physical Geography, Stockholm University

  Author : Jessica Lindgren; Stockholms universitet.; [2017]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Alpha-diversity; Beta-diversity; Biological pest control; Canopy cover; Connectivity; Ecosystem function; Fleshy fruits; Forest edge; Forest management; Forest specialist species; Fragmentation; Functional diversity; Gamma-diversity; Grassland specialist species; Green infrastructure; Habitat amount hypothesis; Island biogeography; Midfield islets; Plant diversity; Plant-pollinator interaction; Pollination; Remnant habitat; Seed predation; Small habitats; Species richness; Structural heterogeneity; Physical Geography; naturgeografi;

  Abstract : The world-wide intensification of agriculture has led to a decline in species richness due to land use change, isolation, and fragmentation of natural and semi-natural habitats in agricultural and forestry landscapes. As a consequence, there is a current landscape management focus on the importance of green infrastructure to mitigate biodiversity decline and preserve ecosystem functions e. READ MORE

 3. 3. Small biotopes in agricultural landscapes: importance for vascular plants and effects of management

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science

  Author : Therese Irminger Street; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Small biotopes; incidental habitat; vascular plants; woody vegetation; grassland species; resource provisioning; species richness; habitat specificity; non-crop habitat; landscape complexity; heterogeneity; local management; agri-environment scheme;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Under 1900-talet har jordbruket förändrats drastiskt. Från ett småskaliga lantbruk där åkrar, ängar och betesmarker avlöste varandra, och varje gård var beroende av att både odla mat och hålla djuren med foder, till ett allt mer specialiserat jordbruk där både de enskilda gårdarna och hela regioner specialiserat sig mot antingen spannmålsproduktion eller djurhållning. READ MORE

 4. 4. Small-scale pattern and mobility of plant species in Alvar grassland

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Xiaobing Dai; Uppsala universitet.; [1998]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Ecology; association analysis; cattle dung; decomposition; limestone grassland; Gland; PASFRAN; soil seed bank type; Sweden; turn-around time; Ekologi; NATURAL SCIENCES Biology Terrestrial; freshwater and marine ecology; NATURVETENSKAP Biologi Terrestisk; limnisk och marin ekologi; ekologisk botanik; Ecological Botany;

  Abstract : Studies of the small-scale pattern, mobility of plant species and the effects of cattle dung deposition and decomposition on the soil seed banks and the above-ground vegetation were carried out in an alvar limestone grassland in Gettlinge, on the Baltic island of Öland, Sweden.A new method for pattern detection using transect data Patch Size Frequency Analysis (PASFRAN), was developed. READ MORE

 5. 5. Plant community assembly during succession from arable fields to semi-natural grassland

  University dissertation from Department of Biology, Lund University

  Author : Barbara Christine Schmid; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; diversity; arable-to-grassland succession; space-for-time approach; land-use history; plant community assembly; grazing management; connectivity measures; dispersal vector; vascular plants; grassland specialist conservation;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Vi vill bevara naturbetesmarker och deras skönhet, vilken bland annat utgörs av de olika växtarter som förekommer där. Men idag finns det tyvärr inte många betesmarker kvar. READ MORE