Search for dissertations about: "haptic spectatorship"

Found 1 swedish dissertation containing the words haptic spectatorship.

  1. 1. Trans Cinema and Its Exit Scapes A Transfeminist Reading of Utopian Sensibility and Gender Dissidence in Contemporary Film

    University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

    Author : Wibke Straube; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
    Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Transgender studies; transfeminism; queer; gender; feminism; multisensorial cinema; haptic spectatorship; touch; hearing; seeing; exit scapes; sensible cinematic intra-activity; Trans Cinema; visual cultural studies; film theory; Transstudier; transfeminism; queer; genus; feminism; multisensorisk film; haptic spectatorship; beröring känsel; hörsel; seende; exit scapes; sensible cinematic intra-activity; trans cinema; visuella kulturstudier; filmteori;

    Abstract : Trans Cinema and its Exit Scapes är en kritisk och kreativ intervention med fokus på kulturella representationer av kroppar som bryter mot en könsbinär ordning i samtida film. Studien argumenterar för möjligheten att hitta utrymmen för “disidentification”, så kallade “exit scapes” inom filmerna. READ MORE