Search for dissertations about: "icke-formellt lärande"

Found 1 swedish dissertation containing the words icke-formellt lärande.

  1. 1. Non-formal Learning through Ludic Engagement within Interactive Environments

    University dissertation from Holmbergs

    Author : Eva Petersson; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2006]
    Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; didaktik; Pedagogik; Pedagogy and didactics; sensorteknologi; rehabilitering; intuitiv interaktion; interaktiva miljöer; interaktiv lek; icke-formellt lärande; handling; fallstudier; Aktivitet; sensor technology; rehabilitation; non-intrusive interface; non-formal learning; intuitive interaction; interactive play; interactive environments; case studies; Action; activity; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Humanities Social Sciences; action; Människa-dator-interaktion; Computer games; Human-computer interaction;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Interaktiva miljöer erbjuder en märkbar utvecklingmöjlighet när det gäller bl.a. anpassningsmöjlighet samt uppmuntran till handling och interaktion. READ MORE