Search for dissertations about: "ideas"

Showing result 1 - 5 of 1214 swedish dissertations containing the word ideas.

 1. 1. Ideas and Policy Convergence : Health Care Reforms in the Netherlands and Sweden in the 1990s

  Author : Paula Blomqvist; Ira Katznelson; Mark Kesselman; Columbia University Department of Political Science; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; health care; policy reform; public policy; Sweden; Netherlands; ideas; policy transfer; privatizarion; marketization; quasi-markets; welfare politics; Political science; Statsvetenskap;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Corporate Social Responsibility under Construction : Ideas, Translations, and Institutional Change

  Author : Karolina Windell; Kerstin Sahlin-Andersson; Bengt Jacobsson; Sigrid Quack; Uppsala universitet; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Business studies; CSR; Corporate Social Responsibility; Ideas; Institutional Change; Translation; Issue-Field; Företagsekonomi; Business Studies; Företagsekonomi;

  Abstract : Although ideas about the social responsibility of business have a long history, the debate over corporate social responsibility (CSR) has escalated worldwide during the past decade under the label of CSR. This thesis contributes to new-institutional organizational approaches by exploring how and why CSR has been constructed into a widespread idea and by introducing a discussion on the interrelationship between ideas and institutional change. READ MORE

 3. 3. Ideas in Conflict : The effect of frames in the Nepal conflict and peace process

  Author : Emma Björnehed; Bo Bengtsson; Maria Heimer; Stefano Guzzini; Johan Eriksson; Uppsala universitet; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; framing; frames; Nepal; conflict; conflict resolution; peace process; entrapment; self-entrapment; resonance; terrorism; perceived manoeuvrability; elite interviews; Statskunskap; Political Science;

  Abstract : In 1996 the state of Nepal was challenged by a Maoist insurgency, resulting in a decade-long civil war. During the course of the subsequent peace process the parliamentary parties found themselves agreeing to significant political changes, including a republican constitution. READ MORE

 4. 4. Making ideas matter : gender, technology and women's invention

  Author : Ann-Christin Nyberg; Luleå tekniska universitet; []
  Keywords : ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Interdisciplinary research areas - Gender; Tvärvetenskapliga forskningsområden - Genus; Man Machine Relation Focusing Gender; Människa-maskin med inriktning mot genusforskning;

  Abstract : Denna avhandling baseras på empiriska data om kvinnors uppfinnande och relaterar huvudsakligen till teorier från den teknofeministiska skärningspunkten mellan feministiska studier och teknik- och vetenskapsstudier, där såväl genus som teknik ses som skapade av människor i interaktion med vår förståelse av verkligheten och med verkliga aktörer. Data om kvinnors uppfinnande insamlade från patentregister och via intervjuer utgör den empiriska grund från vilken en alternativ bild av uppfinnandet begreppsliggörs, sätts samman och diskuteras. READ MORE

 5. 5. Corporate Social Responsibility under Construction: Ideas, Translations, and   Institutional Change

  Author : Karolina Windell; Kerstin Sahlin; Bengt Jacobsson; Quack Sigird; Uppsala universitet Företagsekonomiska institutionen; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; CSR; institutional change; translation; institutional ideas; management ideas; Business Administration; företagsekonomi;

  Abstract : .... READ MORE