Search for dissertations about: "identifying, describing and promoting health and work ability"

Found 1 swedish dissertation containing the words identifying, describing and promoting health and work ability.

  1. 1. Identifying, describing and promoting health and work ability in a workplace context

    Author : Agneta Larsson; Christina Ahlgren; Luleå tekniska universitet; []
    Keywords : MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Physiotherapy; Sjukgymnastik;

    Abstract : Det övergripande syftet med denna avhandling är att identifiera, beskriva och främja hälsa och arbetsförmåga ur ett arbetsplatsperspektiv. Tre av delarbetena är kvantitativa och en är kvalitativ. Studie I och II är baserade på samma population av anställda inom kommunal hemtjänst, vilka besvarade ett frågeformulär. READ MORE