Search for dissertations about: "identitet"

Showing result 1 - 5 of 101 swedish dissertations containing the word identitet.

 1. 1. Organisationstillblivelse och identitet : en studie av ÖstSam

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Robert Jonsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2002]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ÖstSam;

  Abstract : "Organisationstillblivelse och identitet - en studie av ÖstSam" är en licentiatavhandling som syftar till att bidra med kunskaper om organisationers tillblivelse i termer av identitet. A v handlingen bygger på en studie av framväxten av organisationen ÖstSam. I tid sträcker sig studien från slutet av 1996 till början av år 2000. READ MORE

 2. 2. Identity, Old(er) Age and Migrancy A Social Constructionist Lens

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Laura Machat-From; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; identity; migrancy; old age; older migrants; social constructionism; ethnicity; ageing; identity categories; social positions; identity negotiation; identitet; invandrarskap; hög ålder; utrikesfödda äldre; äldre invandrare; socialkonstruktionism; etnicitet; åldrande; identitetskategorier; sociala positioner; identitetsförhandling;

  Abstract : ldentity research in relation to ethnicity and migration has tended to focus an younger people whilst identity research in relation to ageing and old(er) age has not focused an migrants. This inadvertent mutual neglect has led to a lack of identity research that examines the identity categories of old(er) age and migrancy together, a lacuna that this dissertation aims to redress. READ MORE

 3. 3. Talking Violence, Constructing Identity Young Men in Institutional Care

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Kjerstin Andersson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociologi; Sociology; Violence; identity; Aggression Replacement Training ART ; discourses; masculinity; social categories; positioning; interview; participant observation; Våld; identitet; berättelser; Aggression Replacement Training ART ; diskurser; maskulinitet; sociala kategorier; positionering; intervju; deltagande observation; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn;

  Abstract : Avhandlingens övergripande syfte är att undersöka hur unga män konstruerar identiteter kring berättelser om eget våldsutövande. Den bygger på en studie gjord vid ett särskilt ungdomshem i Sverige. Såväl enskilda intervjuer som videoinspelningar av behandlingsprogrammet Aggression Replacement Training (ART) har utgjort analysmaterialet. READ MORE

 4. 4. Different Voices - Different Stories Communication, identity and meaning among people with acquired brain damage

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Eleonor Antelius; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Acquired brain damage; body; communication; dependence; disability; embodiment; enactment; ethnography; identity; language use; meaning-making practices; narratives; normality; personhood; power relations; self-determination; social interaction; stories; storytelling; story-making; videoethnography; voice; Beroende; berättande; berättelser; etnografi; funktionshinder; förkroppsligande; förvärvad hjärnskada; identitet; kommunikation; kropp; maktrelationer; meningsskapande praktiker; narrativer; normalitet; personskap; röst; självbestämmande; social interaktion; språkanvändning; videoetnografi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning;

  Abstract : The main purpose of the dissertation is to understand meaning-making practices used by people suffering from acquired brain damage with severe physical and communicative disabilities, in order to create and sustain their identity and personhood in relation to other people. The study emanates from the idea that identity and personhood, also in relation to disability, are created/sustained in ongoing interaction between people in everyday situations, and that the ability to narrate is central to such a creation of identity. READ MORE

 5. 5. Aspirations, Capital and Identity : Four studies on the determinants of life chances for young Swedes with an immigrant background

  University dissertation from Lund University

  Author : Gökhan Kaya; Lund University.; Lunds universitet.; [2018]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; aspirations; capital; identity; immigrants; young people; aspirationer; kapital; identitet; invandrare; ungdomar;

  Abstract : The dissertation examines the determinants of life chances among young people with immigrant background in Sweden. The dissertation includes four research papers, each examining a specific research question on a determinant of life chances. READ MORE