Search for dissertations about: "industrial psychology"

Showing result 1 - 5 of 39 swedish dissertations containing the words industrial psychology.

 1. 1. Computer use @ work. Psychosocial work environment and attitudes toward computers from a work content perspective

  University dissertation from Department of Psychology, Lund University

  Author : Birgitta Wanek; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; work content; employees; work tasks; computer use; process operators; VDU use; computer-aided work; psychosocial work environment; computer attitudes; measurements; Occupational health; industrial medicine; Industrial psychology; Socialpsykologi; Social psychology; Psykologi; Psychology; arbetsmiljömedicin; Yrkesmedicin; Arbetspsykologi; industripsykologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Utgångspunkten för denna avhandling har varit att studera användningen av datorer i arbetet utifrån ett mer holistiskt perspektiv än vad som varit brukligt i tidigare traditionell hälsoforskning om datoranvändning, genom att även inkludera arbetsinnehållet som inte utförs med hjälp av datorn. Avhandlingens ansatts skiljer sig således från tidigare traditionell hälsoforskning av datorarbete där själva datorarbetet i huvudsak enbart har studerats. READ MORE

 2. 2. Organizational Psychology and Safety Culture in Air Traffic Control: Concerning Organizational Climate, Situational Leadership and Psychosocial Work Environment

  University dissertation from Department of Psychology, Lund University

  Author : Marcus Arvidsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Air traffic control; Psychology; Psykologi; Social psychology; Socialpsykologi; Industrial psychology; Arbetspsykologi; Psychosocial work environment; Organizational climate; industripsykologi; Safety culture; Situational leadership;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Föreliggande avhandling behandlar organisatoriska aspekter såsom organi-sationsklimat, psykosocial arbetsmiljö, situationsanpassat ledarskap samt säkerhetskultur inom den svenska flygtrafikledningen. Avhandlingen är en del av ett större forsknings- och utvecklingsprojekt ? Human Factors in Air Navigation Services (HUFA) ? som drivs i samarbe-te mellan det svenska Luftfartsverket och Lunds universitet. READ MORE

 3. 3. Industrial work groups : the impact of job design, leader support and group processes on initiative and self-organization

  University dissertation from Örebro : Örebro universitet

  Author : Agneta Brav; Mälardalens högskola.; Örebro universitet.; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Industrial work groups; job design; support from leader; group processes; potency; group initiative; self-organizational activities; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; Psykologi; Psychology;

  Abstract : From an organizational perspective the issue of which organizational solutions will benefit productivity, efficiency and the innovation process is central. Work groups can be an effective means. READ MORE

 4. 4. Nursing-Related Qualities, Personality and Work Satisfaction - Assistant Nurses in a Ten-Year Perspective

  University dissertation from Department of Psychology, Lund University

  Author : Åsa Sand; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; personality; defence mechanisms; work satisfaction; discomfort.; Social psychology; Arbetspsykologi; Socialpsykologi; Industrial psychology; non-verbal communication; Nurses; empathy; industripsykologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Utövandet av läkekonsten består till en del av rent medicinsk-tekniska insatser som grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet. Dessa insatser äger rum inom ett omvårdnadssammanhang, och här anses den personliga relationen vara ytterst betydelsefull för patientens tillfrisknande. READ MORE

 5. 5. Psychological methods for the assessment of chronic toxic encephalopathy and multiple chemical sensitivity

  University dissertation from Department of Psychology, Lund University

  Author : Kai Österberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; industrial medicine; Occupational health; Psykologi; Psychology; organic solvents; personality; neuropsychology; Multiple chemical sensitivity; toxic encephalopathy; Yrkesmedicin; arbetsmiljömedicin; Organic chemistry; Organisk kemi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen är en granskning av ett antal psykologiska metoder i syfte att förbättra bedömning/diagnostik av två olika tillstånd förknippade med kontakt med kemikalier: (1) kronisk nedsättning av hjärnfunktion till följd av långvarig kontakt med lösningsmedel i yrket (toxisk encefalopati, förkortat TE), och (2) överkänslighet för kemikalielukter av okända orsaker (eng.: multiple chemical sensitivity, förkortat MCS). READ MORE